Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci části technologie na úpravně vody Hradiště


Tisková zpráva, 10. května 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) realizuje další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o rekonstrukci přípravy vápenného mléka na úpravně vody Hradiště. Stavba je v celkovém finančním objemu 17,5 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Obsahem naší investiční akce na této významné úpravně vody je kompletní rekonstrukcedvou linek vápenného hospodářství, které jsou za hranicí své životnosti, jsou opakovaně poruchové a náhradní díly se pro ně již nevyrábějí.“

Více o  stavbě:

Rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody Hradiště probíhala již v letech 2004 – 2006 v rámci sdruženého projektu SVS Podkrušnohoří, spolufinancovaného z Fondu soudržnosti EU. Její součástí nebyly dávkovače vápenného hydrátu (tzv. mléka). Výpadky této části provozu způsobují nemožnost přesné úpravy pH, jež je nezbytně nutná pro výslednou kvalitu pitné vody. Zároveň s dávkovači je nutné vyměnit distribuční čerpadlo vápenné vody.

Obsahem investiční akce „ÚV Hradiště – rekonstrukce vápenného hospodářství“ je rekonstrukce dvou linek vápenného hospodářství od suchých dávkovačů, přípravy vápenného mléka, vápenné vody až po jímku vápenné vody. Bude se týkat zásobních sil, denních zásobníků, přípravy vápenného mléka, ředící nádrže vápenného mléka, sytičů i trubních rozvodů. V rámci elektrotechnické části budou demontovány stávající dožilé napájecí rozvaděče včetně kabeláže. Nově dodávaná technologická zařízení budou napájena z nových rozvaděčů. Stávající nepoužívaná a nefunkční vzduchotechnická zařízení ve věži u sil budou demontována. Původní ventilátory budou nahrazeny novými. Bude doplněno měření hladin a návaznost nových zařízení na řídící systém úpravny vody.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 14,615 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost INZET s. r. o. se sídlem v Praze. Rekonstrukce byla zahájena 1. března a má být ukončena do 30. června 2010. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci části technologie na úpravně vody Hradiště
Vytištěno: 28.06.2017 12:37, www.svs.cz