Pro média a PR

SVS rekonstruuje vodovod a kanalizaci v Roudnici nad Labem


Tisková zpráva, 13. května 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) provádí další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Roudnici nad Labem, v ulicích Špindlerova a Barákova. Stavba je v celkovém finančním objemu téměř 12 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Cílem naší investiční akce je nahradit zkorodovaná litinová potrubí a zajistit pro více než tři stovky obyvatel této části Roudnice nad Labem bezporuchovou dodávku pitné vody a pro 160 obyvatel připojených na kanalizaci řádné odvádění odpadních vod. Když bude rekonstrukce prováděna v rámci jednoho výkopu, bude to znamenat menší dopravní omezení a navíc ušetříme finanční prostředky.

Více o stavbě:

Město Roudnice nad Labem je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice. V ulicích Špindlerova a Barákova jsou litinové vodovodní řady různého stáří (30.-70. roky min. století), vesměs však zkorodované, zarostlé, popraskané a proto opakovaně poruchové. Dojde k výměně vodovodu v ul. Špindlerova od křižovatky s ulicemi Závodní a Stadická až po ul. Kratochvílovu v délce 489 metrů a v ul. Barákově v délce 124 metrů. V ulici Špindlerově je v předmětném úseku souběžně veden ještě jeden vodovodní řad, na druhé straně ulice. Je v dobrém stavu a zůstane zachován. Dále je ve Špindlerově ulici ve špatném technickém stavu úsek jednotné kanalizace v provedení vejčitá zděná stoka (500/750 mm) z roku 1930 v celkové délce 307 metrů, který bude také souběžně rekonstruován.

Původní litinový vodovod bude ve Špindlerově ulici nahrazen odolným a nezávadným vysokohustotním polyetylénem (PE-HD) o průměru 110 mm v délce 303 metrů a potrubím o průměru 90 mm v délce 186 metrů. V Barákově ulici bude stávající litinový řad nahrazen novým PE-HD potrubím o průměru 90 mm v délce 124 m. Nově bude zřízeno propojení v délce 55 metrů na zachovaný vodovodní řad ve Špindlerově ulici. Součástí rekonstrukce bude propojení na stávající vodovodní řady v ulicích Stadická, Libušina a Špindlerova. Stávající zděná kanalizace ve Špindlerově ulici bude nahrazena v délce 307 metrů kameninovým potrubím o průměru 600 mm.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 9,974 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. března. Stavební práce začaly 9. března 2010. Akce má být podle smlouvy dokončena do 30. června 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje vodovod a kanalizaci v Roudnici nad Labem
Vytištěno: 26.07.2017 00:42, www.svs.cz