Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost realizuje další opatření na kanalizační síti a vodovodu v regionu Ústí nad Labem - Trmice


Tisková zpráva, 30. srpna 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) realizuje další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí 76, 77, 78 a 82 a o rekonstrukci vodovodu v Trmicích. Stavba je v celkovém finančním objemu 40,5 milionů korun (vč. DPH).

Mgr. Jan Kubata, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí bude znamenat, že splaškové odpadní vody od přibližně 700 připojených obyvatel budou v souladu s legislativou likvidovány na centrální čistírně odpadních vod v Neštěmicích. Souběžně s tímto opatřením na kanalizaci provedeme v jednom výkopu rekonstrukci vodovodu, na který je napojeno cca 600 obyvatel.

Více o stavbě:

Město Trmice má stávající jednotnou kanalizaci, která je od roku 2002 postupně rekonstruována a přebudovávána tak, aby kombinací gravitační a tlakové kanalizace bylo možné dopravovat odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod v Ústí nad Labem - Neštěmicích. Dochází k postupnému odstraňování nevyhovujících kanalizačních výustí nebo ke změně stok na odlehčovací stoky. Stoky pocházející z let 1905 a 1912 zakončené výustmi 76, 77, 78 a 82 jsou v havarijním stavu, s vrostlými kořeny a nánosy, je patrná silná koroze betonu dna, místy je kanalizace propadlá, takže odpadní vody neodtékají, ale vsakují se do podzemí. V souběhu s kanalizací je veden vodovod, který je na hranici své životnosti a opakovaně poruchový. ocelový a litinový vodovod pochází z let 1905 – 1912 a jen zčásti byl rekonstruován v 70. letech 20. století.

Na levém břehu Labe v ulicích Tyršova, Fügnerova, Lovecká, Na Poříčí a Ke Koňskému trhu se provede rekonstrukce jednotné kanalizace, nově budou použity trubky z kameniny o průměrech 500, 400 a 300 mm. Odstraněním výustí 76, 78 a 82 budou odpadní vody přes čerpací stanici Trmice2 – Tyršova napojeny na vybudovaný kanalizační systém a odvedeny sběračem A na kanalizační systém města, zakončený na ČOV Neštěmice. Na pravém břehu odstraněním výustí 77 budou odpadní vody přes čerpací stanici Za Humny napojeny do stoky B a na kanalizační systém města Ústí n. L., zakončený na ČOV Neštěmice. Rekonstrukce jednotné kanalizace proběhne v ulicích Za Humny, Slepá, Václavské náměstí, Přemysla Oráče a V Chaloupkách. Souhrnná délka rekonstruovaných kanalizačních stok je 1 819 metrů. Kromě toho bude nově bude vybudována čerpací stanice odpadních vod Slepá, kanalizační výtlak v délce 105 metrů a 304 metrů kanalizace v ul. Za Humny. V souběhu s rekonstruovanou kanalizací bude rekonstruován vodovod v celkové délce 1 675 metrů včetně přepojení 76 ks přípojek. Bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD) o průměrech 90, 110 a 160 mm.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 33,799 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Rekultivace Ústí nad Labem s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště v 20. srpna 2010. Stavební práce začaly v minulém týdnu a mají být podle smlouvy dokončeny do 30. června 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost realizuje další opatření na kanalizační síti a vodovodu v regionu Ústí nad Labem - Trmice
Vytištěno: 25.06.2017 02:25, www.svs.cz