Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost realizuje stavbu “Aglomerace Duchcov, odstranění výustí“

Tisková zpráva

V areálu ČOV Želénky dnes byla slavnostně zahájena rozsáhlá investiční akce “Aglomerace Duchcov, odstranění výustí“. Jde o součást původního sdruženého projektu Dolní Labe. Jejím obsahem jedobudování kanalizačního systému a odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí v obcích Lahošť, Jeníkov, Oldřichov a Želénky na Teplicku. Stavba je v celkovém objemu přes 105 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti a. s., dodává: „Tato investiční akce je součástí projektu Dolní Labe, který jsme začali realizovat po dílčích stavbách a financujeme jej z našich prostředků. Splašky ze zmíněných obcí budou oddílnou kanalizací odváděny na čistírnu odpadních vod Želénky, která bude do roku 2010 za provozu procházet celkovou rekonstrukcí a intenzifikací.“

„I když stavba v současné době znamená určitá omezení místních obyvatel, tak po jejím dokončení přinese zkvalitnění životního prostředí v uvedených obcích, neboť budou odkanalizovány do čistírny odpadních vod v Želénkách. Vynasnažíme se život místních obyvatel omezit co nejméně a celou stavbu dokončíme ve stanoveném termínu,“
doplňuje za zhotovitele Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva Severočeské stavební, a. s.

Více o stavbě:

V současné době není v obcích Oldřichov, Jeníkov, Lahošť souvislá kanalizační síť. Část objektů v obcích je napojena na kanalizační systém ukončený v potoku Bouřlivec. Zbývající část objektů v obcích je odkanalizována přes septiky s přepadem do vodoteče případně jímky (žumpy) bez přepadu. V části obcí jsou příkopy zatrubněny a slouží k odvádění převážně dešťových vod do vodotečí. V Želénkách je sice vybudována jednotná kanalizační síť, která je ale nyní také zaústěna bez přečištění do potoka Bouřlivce.

Projekt řeší návrh oddílného kanalizačního systému v obcích Lahošť, Jeníkov, části obce Oldřichov a Želénky. Oddílná kanalizace z části naváže na stávající jednotný kanalizační systém, který doplňuje návrhem nové stokové sítě se soustavou čerpacích stanic a odlehčovacích komor. Oddílný kanalizační systém bude napojen na kanalizační přivaděč Duchcov – Želénky, zakončený na čistírně odpadních vod Želénky.

Celkem bude zrekonstruováno a dobudováno 9585 metrů kanalizačních stok, z toho5311 metrů bude gravitační stoka a 4274 metrů výtlaky. Bude vybudováno sedm čerpacích stanic odpadních vod a tři odlehčovací komory. Navržená kanalizační stoková síť bude křížit vodní toky (potok Bouřlivec a Loučenský potok) položením kanalizačního potrubí pod dnem.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 105 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Severočeská stavební spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v dubnu 2008. Zatím se uskutečnila příprava staveniště a první stavební práce (byla např. provedena stavební část dvou čerpacích stanic odpadních vod, z toho na jedné již byla zahájena montáž a vystrojení; je položeno potrubí v úseku kanalizačního výtlaku V8; pracuje se na kanalizačních stokách A, C a E). Investiční akce má být hotova do konce července 2009.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,257 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

O Severočeské stavební (zhotovitel): viz www.severoceskastavebni.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost realizuje stavbu “Aglomerace Duchcov, odstranění výustí“
Vytištěno: 25.07.2017 18:46, www.svs.cz