Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje další úsek kanalizace a vodovodu v Doksech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) provádí v Doksech další plánovanou investiční akci roku 2008. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Máchově ulici. Akce je ve finančním objemu 9,4 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Letošní rekonstrukce navazuje na úsek kanalizace zrekonstruovaný v roce 2004. Vodotěsné provedení nové kanalizace, která z této lokality s vysokou spodní vodou již nebude odvádět dešťové vody, má vyřešit problém s vyplavováním přilehlých objektů odpadními vodami při větších srážkách.


Více o stavbě:

Stávající kameninová a betonová kanalizace z roku 1969 v Máchově ulici je ve špatném technickém stavu. Stoka, která vede od Tyršova náměstí Máchovou ulicí za křižovatku směrem do ul. U Nádraží, je netěsná ve spojích. To má za následek vtok balastních vod, v důsledku čehož dochází k vyplavování přilehlých objektů. V souběhu s kanalizační stokou je veden azbestocementový vodovodní řad, který rovněž pochází z roku 1969. Při provádění výkopových prací pro položení nové kanalizace dojde s velkou pravděpodobností k jeho destrukci. Bude proto rovněž nahrazen novým potrubím.

Pro kanalizační stoku bude použita kamenina o průměru 300 mm v délce 213 metrů. Kanalizace v délce 376 m bude rekonstruována bezvýkopovou technologií. Rekonstruovány budou rovněž šachty a veřejné části kanalizačních přípojek v délce 120 metrů. Pro vodovodní řad se nově použije odolný a zdravotně nezávadný vysokotlaký polyetylén (PE-HD) o průměru 110 mm v délce 362 metrů. Dojde rovněž k přepojení 24 stávajících vodovodních přípojek a výměně jejich veřejných částí v délce 158 metrů.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 9,4 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost K2 AQUECON s. r. o. z Ústí nad Labem. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v květnu 2008 a v témže měsíci byly zahájeny stavební práce. Mají být podle smlouvy ukončeny do 31. 10. 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje další úsek kanalizace a vodovodu v Doksech
Vytištěno: 26.07.2017 00:48, www.svs.cz