Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje kanalizaci v Černčicích

 

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje plánovanou investiční akci v Černčicích na Lounsku, kde rekonstruuje a zkapacitňuje kanalizační síť.

Stavba představuje rekonstrukci a zkapacitnění stávající stoky v celkové délce 410 metrů včetně kanalizačních šachet a výustního objektu. V obci je vybudována jednotná kanalizace, která odvádí splaškové i dešťové vody. Její kapacita se projevuje jako nedostatečná, takže při dešti dochází k natlakování vody ve stokách, k přelivu vody dešťovými vpustmi a zatopení okolního zastavěného území.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Při intenzivním dešti opakovaně dochází při zatopení ke škodám na přilehlých nemovitostech. Vycházíme vstříc žádosti Obecního úřadu o vyřešení problému.“

Více o stavbě
:
Na křižovatce ulic Havlíčkova a Nerudova se sbíhají do spojné kanalizační šachty tři stoky, které pokračují do čerpací stanice, jež slouží jako oddělovač - dešťové vody odtud odtékají do řeky Ohře a splašky se odvádějí na čištění do čistírnu odpadních vod v Lounech. V místě za spojnou kanalizační šachtou Havlíčkova x Nerudova je nyní nedostatečná kapacita stoky s profilem 300 a dále 400 mm.

Zahajovaná investiční akce proto zahrnuje:
- pro úsek od spojné kanalizační šachty do čerpací stanice bude pro zkapacitnění stoky v délce 160 metrů  použit trubní materiál z polyetylénu o průměru 800 mm a v délce 69 metrů o průměru 1000 mm,
- pro odlehčovací stoku od čerpací stanice k výustnímu objektu bude použit trubní materiál z polyetylénu v délce 181 metrů o průměru 1000 mm,
- bude zrekonstruováno (vyměněno) 12 kusů kanalizačních šachet,
- bude zrekonstruován výustní objekt do řeky Ohře.

Stavební práce na rekonstrukci kanalizační sítě v celkovém finančním objemu téměř 7,072 milionu korun (bez DPH) budou zahájeny ještě v březnu 2006 a jejich ukončení je naplánováno do konce června 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení firma RAVEL s. r. o. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje kanalizaci v Černčicích
Vytištěno: 25.07.2017 18:41, www.svs.cz