Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje vodovod v úseku Solany – Lukohořany - Vojničky


Tisková zpráva, 26. 10. 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) provádí na pomezí okresů Litoměřice - Louny další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v úseku Solany - Lukohořany - Vojničky. Akce je ve finančním objemu téměř 7,5 milionů korun (bez 19% DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, upřesňuje: „V důsledku poruch dochází k masivním ztrátám vody a k přerušení dodávky pitné vody pro celou zmíněnou oblast. Rekonstrukce vodovodů přispěje ke zkvalitnění zásobování připojených obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad mezi obcemi Solany – Vojničky byl v délce 2800 metrů postaven koncem 60. let minulého století z azbestocementu. Tímto řadem jsou zásobovány v litoměřickém okrese Lukohořany, v lounském okrese Vojničky, Vojnice, Koštice a Želevice. Potrubí z křehkého azbestocementu je ve špatném stavu, proto zejména v zimě a na jaře dochází k jeho praskání.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně původního potrubí za odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD) o průměru 160 mm v délce 2000 metrů na trase Solany – Lukohořany, a o průměru 110 mm v délce 800 metrů na trase Lukohořany - Vojničky. Dále dojde k rekonstrukci tří šachet a sedmi vzdušníků a kalníků. Trasa je vedena převážně v zemědělsky využívaných pozemcích, v Lukohořanech a Vojničkách křižuje komunikaci a na hranici okresů potok Žejdlík.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 7,45 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je K2 AQUECON s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena 18. srpna 2009 předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začaly 20. srpna a probíhají podle harmonogramu. Zatím je vyměněno cca 1200 metrů vodovodu. V říjnu nastala v postupu prací technologická pauza, kvůli potřebě dokončit zemědělské práce. Rekonstrukce vodovodu má být ukončena nejpozději do 3. dubna 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje vodovod v úseku Solany – Lukohořany - Vojničky
Vytištěno: 20.07.2017 20:45, www.svs.cz