Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost rozšířila kanalizační síť v Mostě

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. ukončila významnou investiční akci v Mostě, kde podstatně rozšířila kanalizační síť.

Stavba představuje rozšíření kanalizace města o 3 868 metrů v prostoru zástavby pod Širokým vrchem a v lokalitě Souš. Součástí stavby je zrušení dosavadní technologicky zastaralé a nevyhovující čistírny odpadních vod v Souši a přečerpání veškerých odpadních vod na městskou čistírnu odpadních vod v Chánově, která je po kompletní konstrukci (uskutečnila se s finanční pomocí Spolkového ministerstva životního prostředí SRN v letech 2000-2003 abylo na ni vynaloženo celkem 5,33 milionu EUR, z toho 1,695 milionu EUR z prostředků Severočeské vodárenské společnosti).

Jedná se o kanalizaci odvádějící jak splaškové, tak i dešťové vody. Jako trubní materiál jsou použity kameninové roury o vnitřním průměru 300 mm pro gravitační stoky, výtlačné potrubí je z trub polyethylenových vnitřního průměru 100 mm. Součástí stavby byla i rekonstrukce veřejných částí u 59 kanalizačních přípojek

Stavební práce na rozšíření kanalizační sítě v celkovém finančním objemu 22,5 milionu korun (bez DPH) byly zahájeny v červnu 2004 a ukončeny byly koncem srpna 2005. Zhotovitelem stavby je firma Stavby silnic a železnic a. s., odštěpný závod Ústí nad Labem.

Ing. Vladimír Bártl, člen představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Severočeská vodárenská společnost touto investiční akcí, navazující na předcházející rekonstrukci městské čistírny odpadních vod, docílí zvýšení kvality vypouštěných přečištěných odpadních vod podle požadavků směrnice EU pro města nad deset tisíc EO (ekvivalentních obyvatel), konkrétně se zaměřením na snížení znečištění dusíkem a fosforem.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost rozšířila kanalizační síť v Mostě
Vytištěno: 24.06.2017 12:29, www.svs.cz