Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost v Úštěku provádí odstranění výusti a rekonstrukci vodovodu


Tisková zpráva, 21. dubna 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) realizuje další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o odstranění nevyhovující kanalizační výusti a rekonstrukci vodovodu v Úštěku na Litoměřicku. Stavba je v celkovém finančním objemu téměř 7,5 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Odstranění nevyhovující kanalizační výusti bude znamenat, že odpadní vody budou moci být čištěny na dostatečně kapacitní ČOV Úštěk a nebudou nadále vypouštěny do Loubního potoka. Souběžně s tímto opatřením na kanalizaci provedeme rekonstrukci vodovodu.

Více o stavbě:

Stávající jednotná gravitační kanalizační stoka z betonu v ulici 1. máje, odvádějící odpadní vody z 11 (výhledově 15) nemovitostí, byla postavena v roce 1913. Stoka je zakončená výustí do Loubního potoka, což je nevyhovující stav. V souběhu s kanalizační stokou je veden litinový vodovod z roku 1925, silně zkorodovaný a inkrustovaný. Stávající kanalizace zakončená výustí bude přepojena na kanalizační systém Úštěka, zakončený na místní ČOV.

Převedení odpadních vod je řešeno výstavbou čerpací stanice odpadních vod s kanalizačním výtlakem v délce 206 metrů a napojením do kanalizační šachty. Stávající výusť bude zachována jako bezpečnostní přepad čerpací stanice odpadních vod. Souběžně s opatřením na kanalizaci bude provedena výměna litinového vodovodu v délce 280 metrů za potrubí z odolného polyetylénu o průměru 100 mm. Součástí investiční akce bude i související přeložka kameninové kanalizace o průměru 300 a 500 mm v délce 159 metrů.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 6,199 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Komastav DS s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. března 2010. Stavební práce začaly vlivem špatných klimatických podmínek až 17. března 2010. Vodovod a kanalizace mají být podle smlouvy o dílo dokončeny do 30. června 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost v Úštěku provádí odstranění výusti a rekonstrukci vodovodu
Vytištěno: 26.07.2017 00:39, www.svs.cz