Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost vybudovala vodovod v Moravanech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zakončila investiční akci, která představuje vybudování vodovodu pro obec Moravany na Ústecku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, upřesňuje: „Dobudování vodovodní sítě a postupná náhrada nevyhovujících vodních zdrojů v regionu naší působnosti patří mezi priority SVS. Vybudování vodovodu a následné připojení na zdroj kvalitní pitné vody se týká 55 stálých obyvatel v Moravanech.“

Více o stavbě
:

Obyvatelé Moravan, což je místní část obce Řehlovice, dříve pro zásobování vodou používali vlastní zdroje – studny. Severočeská vodárenská společnost v rámci investiční akce zajistila v Moravanech vybudování rozvodných vodovodních řadů v celkové délce 837 metrů, vybudování veřejných částí 26 domovních přípojek v souhrnné délce 104 metrů a připojení na přívodný řad Dubice – Dolní Zálezly v délce 305 metrů. Jako trubní materiál je zde použit odolný vysokotlaký polyetylén (PE-HD).

Kromě SVS se na realizaci akce investičně podílela i obec, a to částkou milion korun. Na zavedení vodovodu získala obec Moravany také dotaci Ústeckého kraje 1,2 milionu korun. Celkový finanční objem stavby je téměř 3,1 milionu korun (včetně DPH). Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2006 a zakončeny byly podle plánu do konce května 2007. Nyní je zažádáno o kolaudační rozhodnutí. Zhotovitelem stavby je společnost Kokoška s. r. o. se sídlem v Libochovicích.

Více o společnosti:


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost vybudovala vodovod v Moravanech
Vytištěno: 26.07.2017 00:41, www.svs.cz