Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila další rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Teplicích


Tisková zpráva, 20. dubna 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Teplicích, v ulicích Tolstého a Sklářské. Stavba je v celkovém finančním objemu přes 15,5 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Cílem naší investiční akce je obnovit napojení obce Újezdeček na vodovodní systém Teplice, Řetenice a zajištění bezporuchové dodávky pitné vod pro téměř 750 obyvatel. Souběžně v rámci jednoho výkopu vyměníme i nevyhovující úsek kanalizace.“ 

Více o  stavbě:

Stávající vodovodní řad v Újezdečku je napojen na tranzitní přivadeč, kde došlo ke snížení průtoku z 250 l/s na 50-70 l/s. To způsobuje nepravidelné dodávky vody, co se týče jejího tlaku, množství a kvality. Pro napojení obce Újezdeček na teplický vodovodní systém je nutná rekonstrukce vodovodního řadu o průměru 80 mm v Teplicích v ul. Sklářské (řad z r. 1930) a řadu o průměru 100 mm v ul. Tolstého (z r. 1945). Stávající vodovodní řad je tam neprůchodný. Dojde k náhradě za litinové potrubí o větším průměru 150 mm v souhrnné délce 940 metrů v úseku od Duchcovské ulice po vjezd do areálu Krušnohorských strojíren. Bude rovněž přepojeno pět navazujících vodovodních řadů. Souběžně dojde k rekonstrukci kameninové kanalizace z roku 1910 v souhrnné délce cca 158 metrů. Problémem je malý spád stávající stoky, způsobující její zanášení.  Vzhledem k tomu, že jde o dopravně exponovanou lokalitu, kde je vedena trolejbusová a nákladní doprava, budou v místech souběžné rekonstrukce vodovodu a kanalizace potrubí umístěna pouze do jednoho jízdního pruhu.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 12,994 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Vodostav, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště v březnu 2010. Stavební práce začaly 7. dubna 2010 a mají podle smlouvy dokončeny do srpna 2010.

Více o  SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila další rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Teplicích
Vytištěno: 25.07.2017 18:42, www.svs.cz