Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost realizuje další opatření na kanalizační síti v Chrastavě


Tisková zpráva, 3. května 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) realizuje další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí 39, 40 a 41 v centru Chrastavy. Stavba je v celkovém finančním objemu téměř 12 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí bude znamenat, že splaškové odpadní vody od přibližně osmdesáti připojených obyvatel budou v souladu s legislativou likvidovány na čistírně odpadních vod místo vypouštění do vodního toku Jeřice. Souběžně s tímto opatřením na kanalizaci provedeme rekonstrukci vodovodu.

Více o stavbě:

V ulicích Víta Nejedlého, Mlýnské a Malé Kostelní se nachází historická jednotná kanalizace z roku 1910, zakončená kanalizačními vyusťmi do toku Jeřice. Souběžně jsou vedeny staré vodovodní řady různých průměrů i materiálů, nejstarší z roku 1909. Jsou opakovaně poruchové.

Obsahem investiční akce je vybudování nové splaškové kanalizace, která bude odpadní vody odvádět k přečištění na čistírně odpadních vod, přičemž stávající kanalizace bude nadále sloužit jen jako dešťová. V ulicích Víta Nejedlého a Mlýnská bude vybudována nová kameninová kanalizace o průměru 300 mm v délce 315 metrů. Nová čerpací stanice bude splašky čerpat výtlačným řadem délky 68 metrů průměru 90 mm z polyetylénu (PE) do nové splaškové kanalizace v Malé Kostelní ulici (rovněž kamenina průměru 300 mm, v délce 90 metrů). Dále bude realizováno celkem 15 kanalizačních šachet a cca 70 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek.

Co se týče vodovodu v této lokalitě, bude vyměněno celkem 534 metrů potrubí. Nově bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD) o průměru 90 mm. Dojde také k přepojení 24 vodovodních přípojek, včetně výměny cca 90 metrů jejich veřejných částí. Přepojeno bude také šest navazujících vodovodních řadů a vyměněny budou dva hydranty.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 9,84 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Syner, s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště v první polovině dubna 2010. Již začaly i stavební práce, které mají být podle smlouvy dokončeny do října 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost realizuje další opatření na kanalizační síti v Chrastavě
Vytištěno: 20.07.2017 20:45, www.svs.cz