Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV Bílina


Tisková zpráva 10. 12. 2008

V areálu ČOV Bílina dnes byla slavnostně zahájena rozsáhlá investiční akce “Rekonstrukce ČOV Bílina“. Jde o akci, jež je součástí původního sdruženého projektu Dolní Labe. Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod v Bílině je ve finančním objemu téměř 80 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce ČOV v Bílině je poslední zahajovanou stavbou našeho rozsáhlého projektu Dolní Labe. Jeho celkový objem je cca 600 milionů korun a financujeme jej výhradně z našich prostředků. Cílem projektu je zajistit čištění odpadních vod v Ústeckém kraji v souladu s novou přísnější legislativou.“

„Rekonstrukce ČOV je především technologickou záležitostí. Nová technologie je navržena zcela v souladu s novými trendy v čištění splaškových vod a dá se již předem konstatovat, že posune efektivitu celého procesu čištění odpadních vod na ČOV Bílina o generaci výše. V souvislosti s výměnou strojní částí proběhne úprava stavební části pro potřeby nových technologií. Výměny strojní části bude využito k sanacím povrchů některých stavebních konstrukcí,“
doplňuje za zhotovitele, Sdružení Bílina – SYNER VHS – HST, pan František Štursa, generální ředitel SYNER VHS.

Více o stavbě:

Bílina má cca 20 000 trvale žijících obyvatel. V příštích letech se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel. Je zde vybudovaná jednotná kanalizace, kterou jsou komunální odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod, umístěnou na pravém břehu řeky Bíliny. Kapacita ČOV je 19100 EO (ekvivalentních obyvatel), což je dostatečné i s výhledem do budoucna. Cílem projektu je splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V případě této velikostní kategorie ČOV půjde také o zajištění odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí intenzifikací užitím moderních technologií čištění, čímž dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování ČOV.

Stávající ČOV Bílina, uvedená do provozu roku 1993, je mechanicko-biologická se vstupním čerpáním, s chemickým odstraňováním fosforu, studeným vyhníváním kalu, strojním odvodňováním vyhnilého kalu.

V rámci její rekonstrukce půjde v případě této velikostní kategorie ČOV kromě jiného o zajištění odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Rekonstruovaná čistírna se vstupním čerpáním bude mechanicko-biologická, s anoxickou a oxickou regenerací, předřazenou denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu, se studenou anaerobní stabilizací kalu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu a strojním odvodňováním vyhnilého kalu. Chemické hospodářství bude doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu.

Většina úprav bude probíhat ve stávajících objektech, nově se dostavuje pouze zásobník na síran železitý a odtokový objekt. Budou rovněž doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Dojde ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod. Rekonstrukce ČOV bude prováděna postupně za provozu, tj. po dobu rekonstrukce jedné linky bude v provozu druhá.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 80 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení Bílina – SYNER VHS – HST, tj. společnosti SYNER VHS Vysočina a. s. a HST Hydrosystémy s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 3. prosince 2008. Stavba má být hotova do 16 měsíců, tj. do 31. března 2010. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání příslušných stavebních objektů bude poté postupně zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny. 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV Bílina
Vytištěno: 26.07.2017 00:52, www.svs.cz