Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV Braňany


Tisková zpráva, 15. března 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Braňanech na Mostecku další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci místní čistírny odpadních vod. Stavba je ve finančním objemu 30,5 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukci čistírny odpadních vod v Braňanech, která je v provozu od roku 1962, si vyžádala dnes již zastaralá technologie, jež neodpovídá přísnějším požadavkům nové legislativy. Použití moderních technologií bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v Braňanském potoce.“

Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod (ČOV) je určena na čištění splaškových vod ze sídliště Braňany a obce Braňany. V roce 2004 zde byla provedena pouze výměna náplně biofiltru, jinak žádné další podstatné úpravy. Rekonstrukce se vzhledem ke stáří a nevyhovujícímu technickému stavu bude týkat jak stavební, tak i technologické části ČOV. Čistírna má dostatečnou kapacitu 1990 EO (ekvivalentních obyvatel) a není nutné ji navyšovat. Přečištěné vody jsou vypouštěny do Braňanského potoka, který je přítokem Bíliny.

Rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV bude náročná vzhledem k malému pozemku ve svahovitém terénu. Dojde k vybudování nové čerpací jímky s přepadem, ze které budou odpadní vody čerpány na kompaktní hrubé předčištění k odstranění hrubých nečistot, písku a tuku. Z hrubého a návazně jemného předčištění bude ČOV protékána gravitačně do železobetonového monobloku částečně zapuštěného do terénu a rozděleného do tří nádrží: nitrifikace, regenerace a kalojemu. Odtok z nitrifikace bude sveden do samostatné nové dosazovací nádrže. Stávající budova (nyní čerpací stanice) bude rekonstruována na dmychárnu a velín. ČOV bude řízena automaticky s přenosem signalizace poruchového stavu na dispečink. Součástí stavby bude i rekonstrukce komunikace a zabezpečení objektu.

Celkový finanční objem stavby je 25,491 milionů korun (bez 20% DPH). SVS bude stavbu v celém rozsahu financovat z vlastních zdrojů. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Vodohospodářská stavební spol. s r. o. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 4. 2. 2011 a stavební práce byly zahájeny koncem února. V době rekonstrukce bude provizorní provoz zabezpečen přes stávající biofiltr a dosazovací nádrž. Podle smlouvy má být stavba dokončena do 30. dubna 2012. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV Braňany
Vytištěno: 25.07.2017 18:39, www.svs.cz