Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV Louny


Tisková zpráva, 11. listopadu 2008

Projekt Dolní Labe, skupina opatření č. 1 - Rekonstrukce ČOV, Projekt č. 1, Louny – rekonstrukce ČOV

V areálu ČOV Louny dnes byla slavnostně zahájena rozsáhlá investiční akce “Rekonstrukce ČOV Louny“. Jde o akci, jež je součástí původního sdruženého projektu Dolní Labe. Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod v Lounech je ve finančním objemu téměř 174 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Projekt Dolní Labe v Ústeckém kraji jsme letos začali realizovat po jednotlivých stavbách, abychom ho stihli do konce přechodného období, tj. do konce roku 2010. Financujeme jej z našich prostředků. V aglomeraci se předpokládá rozvoj v oblasti bydlení, takže zrekonstruovaná dostatečně kapacitní ČOV umožní do budoucna připojení dalších objektů a čištění odpadních vod v souladu s přísnější legislativou.“

„Mám velikou radost z toho, že můžeme být u rekonstrukce lounské čistírny, jejímž hlavním cílem je splnění přísnějších limitů EU na znečištění vypouštěných odpadních vod po 1. 1. 2011. Radost zvláště proto, že celou čistírnu ve třech etapách zrevidoval v letech 1986 až 1994 jeden z našich kolegů Honza Nachtigal. V napínavých příbězích se říká, že „pachatel se vrací na místo činu“. Pevně věříme, že příběh Rekonstrukce ČOV Louny nebude nikterak napínavý a že celá akce proběhne k plné spokojenosti investora, tak jako se nám snad daří naplňovat jeho očekávání spojená s realizací rekonstrukce ČOV Varnsdorf, kterou v současné době SMP CZ rovněž provádí. Bezproblémový průběh stavby – to je to, co chci za nás i našeho partnera ve sdružení VHS Teplice slíbit,“ dodává za zhotovitele, Sdružení ČOV Louny – SMP CZ – VHS, Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ
a. s.

Více o stavbě:

Louny mají nyní cca 20 000 obyvatel, ale předpokládá se zde výstavba bytových i rodinných domů a nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Je zde vybudovaná jednotná kanalizace, kterou jsou komunální odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojena většina obyvatel. Dále jsou do kanalizačního systému a na stávající ČOV přiváděny odpadní vody z okolních obcí Cítoliby, Lenešice, Dobroměřice, Líšťany, Obora a Raná. V těchto obcích existuje jednotná příp. splašková kanalizace, na kterou je připojen různý podíl obyvatel. Kapacita ČOV je 40 000 EO (ekvivalentních obyvatel), což je dostatečné i s výhledem do budoucna. Cílem projektu je splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V případě této velikostní kategorie ČOV půjde také o zajištění odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí intenzifikací užitím moderních technologií čištění, čímž dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování ČOV.

Stávající ČOV Louny je mechanicko-biologická s primární sedimentací, jednozónovou klasickou aktivací s povrchovými aerátory, s podélnými odsávanými dosazovacími nádržemi, mezofilním anaerobním vyhníváním a strojním odvodněním kalu. Přečištěné odpadní vody jsou z ČOV vypouštěny do řeky Ohře. Rekonstruovaná ČOV bude mechanicko-biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s regenerací kalu, se simultánním chemickým srážením fosforu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní termofilní stabilizací kalu, uskladněním kalu a strojním odvodněním kalu. Chemické hospodářství bude doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu.

Stávající objemy nádrží jsou pro současné i výhledové zatížení a požadovanou kvalitu odtoku dostačující a nedojde k dostavbě nových objemů. Většina úprav bude probíhat ve stávajících objektech, nově se dostavuje pouze zásobník na síran železitý a související trubní a kabelové rozvody. Dále budou doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Dojde ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod. Rekonstrukce ČOV Louny bude prováděna postupně za provozu, tj. po dobu realizace jedné linky bude v provozu druhá.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 174 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení ČOV Louny – SMP – VHS, tj. společnosti SMP CZ a. s. a Vodohospodářské stavby spol. s r. o. Teplice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 30. října 2008. Stavba má být hotova do 24 měsíců, tj. do konce října 2010. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání příslušných stavebních objektů bude poté postupně zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny.


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV Louny
Vytištěno: 20.07.2017 20:38, www.svs.cz