Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV ve Varnsdorfu


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila ve Varnsdorfu celkovou rekonstrukci čistírny odpadních vod, sestávající ze dvou samostatných subprojektů, a to Subprojektu 1 – Vodní linka a Subprojektu 2 – Kalové a plynové hospodářství. Jejich souhrnný finanční objem je téměř 210 milionů korun (bez DPH).

V areálu čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu dnes došlo ke slavnostnímu zahájení její celkové rekonstrukce, která potrvá do 30. června 2009. Akce se zúčastnili členové orgánů a managementu investora (Severočeská vodárenská společnost), zhotovitele (SMP CZ), státní správy a další významní hosté.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu za téměř 210 milionů korun (bez DPH) sestává ze dvou samostatně připravovaných subprojektů, a to Subprojektu 1 – Vodní linka a Subprojektu 2 – Kalové a plynové hospodářství. Pro financování obou subprojektů se oproti předpokladům nepodařilo získat dotaci Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a reaktorů SRN (zkr. BMU), ačkoliv vyčištěné odpadní vody z ČOV po metru opouštějí území České republiky a celý efekt čištění tak má dopad na kvalitu vody v Mandavě na německé straně. Investorem této významné stavby je Severočeská vodárenská společnost, která pro financování využije kombinaci dvou úvěrů od ČSOB, a. s. Úroky jsou dotovány z programu Municipal Infrastructure Facility od Evropské investiční banky a Evropské komise. Zhotovitel stavby – společnost SMP CZ a. s. - vzešel z otevřeného výběrového řízení.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce ČOV ve Varnsdorfu představuje vedle projektu Lužická Nisa druhou nejvýznamnější investiční akci naší společnosti v tomto roce. Po dokončení nás přiblíží k naplnění strategických cílů definovaných v našem Podnikatelském záměru do roku 2010. Přestože se nám nepodařilo získat očekávanou dotaci, díky velikosti společnosti a jejím dobrým hospodářským výsledkům jsme mohli k financování zvolit úvěr. K poskytnutému úvěru získáme dotaci k úroku od Evropské investiční banky v celkové výši 70 tisíc EUR.“

Rekonstrukce čistírny ve Varnsdorfu je pro nás velikou výzvou. Jedná se o poměrně složitou přestavbu za souběžného provozu, která začala v prosinci 2007, a to přípravou realizačních projektů
a zařízení staveniště. Ve lhůtě výstavby jsou dvě zimní období, a zima v klimatických podmínkách Varnsdorfu nebývá pro stavaře ani trochu příznivá. Celá náročná rekonstrukce včetně kompletních zkoušek tak bude muset proběhnout v podstatě za 12 měsíců. Je to opravdu napjaté,“
říká za zhotovitele Ing. Martin Doksanský, generální ředitel společnosti SMP CZ a. s.

Starosta Varnsdorfu Ing. Josef Poláček dodává: „Město Varnsdorf vítá tuto investici,která významným způsobem přispěje ke zlepšení kvality odpadních vod vypouštěných do řeky Mandavy. Současně s touto stavbou bude probíhat i dostavba kanalizačních sítí v Rumburku a Varnsdorfu, která je také investována SVS. Další etapou - opět za vydatného přispění vodárenské společnosti - bude napojení stávající bytové zástavby.“

Více o stavbě:

Na čistírnu odpadních vod jsou nyní přiváděny odpadní jednak z území České republiky (z Varnsdorfu a části Rumburka), ale i z území SRN. To je dáno její polohou – Varnsdorf, průmyslové město s cca 16 000 trvale žijícími obyvateli leží ve východní oblasti Šluknovského výběžku, totiž ze tří stran sousedí se SRN. Na kanalizační síť Varnsdorfu je připojen kanalizační sběrač vybudovaný podél Mandavy do Rumburku. Na kmenový sběrač je připojeno splaškovou kanalizací cca 5600 obyvatel ze Seifhennersdorfu. Na ČOV ve Varnsdorfu se nyní dostávají splaškové, dešťové a dokonce i průmyslové vody z textilní výroby jak ve Varnsdorfu, tak v Německu. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do hraničního toku Mandavy.

Ve Varnsdorfu je mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 50 000 EO (ekvivalentních obyvatel), jež byla po zkušebním provozu uvedena v roce 1996 do trvalého provozu. Její technologie byla poté doplněna v letech 1997 a 1999. Biologický stupeň čištění již neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné odpadní vody, stávající zařízení ČOV jsou zastaralá, způsobují nadměrný hluk, vylučování aerosolů a vysokou energetickou zátěž.

ČOV Varnsdorf je velikostně limitována prostorovými možnostmi. Intenzifikací užitím moderní technologie čištění a dostavbami v čistírně a odpovídajícím strojním vybavením dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění a ke zlepšení podmínek provozování. Zrekonstruovaná ČOV bude mít kapacitu 55 450 EO (ekvivalentních obyvatel). Co se týče technologie, půjde o mechanicko-biologickou ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinnou aerací. Nepředčištěné průmyslové odpadní vody byly z kanalizační sítě vyloučeny (kartáčována Velveta, Lautex SRN) a z přítoku na ČOV odpojeny (závod 6 Velveta).

Za poměrně příznivých klimatických podmínek zimních měsíců probíhala od 21. listopadu 2007 příprava staveniště. K dnešnímu dni bylo vybudováno zařízení staveniště a byly zahájeny demontáže a první práce na některých objektech: na usazovací nádrži, aktivační nádrži, strojovně vysokého napětí, plynové kompresorovně, nové vyhnívací nádrži, plynojemu, strojovně plynojemu a odlehčovací komoře.

Rekonstrukce ČOV bude probíhat za provozu a byla rozdělena do čtyř ucelených částí, které budou prováděny po sobě a jejichž termíny dokončení jsou pod sankcemi. Zhotovitel má minimalizovat odstávky - předpokládá se maximálně šest denních odstávek za dobu rekonstrukce.

O společnosti SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,257 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

O společnosti SMP CZ (zhotovitel stavby):

SMP CZ, a. s. - v současné době patří mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR. Jejím jediným akcionářem je skupina VINCI, divize Construction, část Filiales Internationales. Z původně nejlepší mostařské společnosti vyrostla multifunkční stavební společnost, jejíž jednou divizí ze čtyř je divize vodohospodářských staveb. Dalšími jsou divize dopravních staveb, divize podzemních staveb a specializací a nejmladší divize průmyslových staveb. SMP CZ (dříve SMP Construction) se osvědčila již při rekonstrukci úpravny vody Hradiště v rámci rozsáhlého integrovaného projektu SVS „Podkrušnohoří“. Dalšími projekty v oblasti vodohospodářských staveb v současné době jsou mimo jiné projekt „Klatovy – čisté město“, Rekonstrukce ČOV Aš či rekultivace vyhnívacích nádrží v Ústřední čističce odpadních vod v Praze – Troji.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV ve Varnsdorfu
Vytištěno: 26.07.2017 00:36, www.svs.cz