Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila v Benešově nad Ploučnici rozsáhlou akci k odkanalizování a čištění odpadních vod


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v areálu čistírny odpadních vod v Benešově nad Ploučnicí dostavbu kanalizace, odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí a vybudování nové čistírny odpadních vod. Jedná se o jednu z největších investičních akcí SVS v tomto roce v Ústeckém kraji, která je v celkovém finančním objemu přes 85,5 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Jedná se o významnou stavbu z kategorie strategických investic, které je nutné uskutečnit do konce přechodného období, tedy konce roku 2010. Dostavba kanalizace a nová kapacitní čistírny odpadních vod zde do budoucna zajistí odvádění a čištění městských odpadních vod v souladu s novou přísnější legislativou. Na tuto akci vedoucí ke zlepšení kvality vody v Ploučnici logicky v příštím roce naváže náš další připravený projekt Čistá Ploučnice.“

„Jsme velice rádi, že naše firma zvítězila v tvrdé konkurenci výběrového řízení na realizaci tak významné zakázky. Současně bereme tento úspěch jako závazek pro vlastní realizaci stavby k plné spokojenosti investora stavby, a především spokojenosti občanů města Benešova nad Ploučnicí s provozem odkanalizování a čištění odpadních vod po jeho dokončení,“
dodává Ing. Pavel Přeučil, jednatel společnosti RAVEL.

Karel Vrbický, starosta Benešova nad Ploučnicí, doplňuje: „Město již delší dobu očekává zahájení
a realizaci této akce a maximálně ji podporuje. Jsme si na druhé straně vědomi, že dva roky výstavby kanalizační sítě budou znamenat rozkopané ulice v neutěšeném stavu a problémy pro naše občany. Ti, kterých se to přímo dotkne, budou do svého nového připojení muset investovat finanční prostředky. Domnívám se však, že většina z nás si uvědomuje nutnost čistit odpadní vody a chránit tak naše životní prostředí, konkrétně vodu v řece Ploučnici. Po skončení celé akce se zařadíme mezi moderní města, kde je tento problém vyřešený.“

Více o stavbě:

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 85,5 milionů korun (bez DPH), z čehož přibližně 70% bude určeno na soubor opatření v rámci dostavby kanalizace a 30% bude stát výstavba nové čistírny odpadních vod. Zhotovitelem celé stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena v dubnu 2008 předáním staveniště. Stavební práce začaly v květnu 2008 a mají být podle smlouvy ukončeny na čistírně odpadních vod do 31. května 2009 a na kanalizaci do 31. května 2010.

- Kanalizace

Opatření na kanalizační síti zahrnují oblast centra města a sídliště. Na kanalizaci je zde nyní napojeno přes 3800 obyvatel, ale pouze od cca 1900 obyvatel jsou splaškové vody odváděny na čistírnu odpadních vod – ostatní komunální odpadní vody zatím odtékají do Ploučnice bez vyčištění.
V rámci investiční akce SVS dojde k rozšíření kanalizační sítě v souhrnné délce cca 4560 metrů, z toho v délce asi 700 metrů půjde o kanalizační výtlak. Bude přepojeno 206 veřejných částí přípojek v délce cca 1250 metrů. Vybudovány budou čtyři čerpací stanice odpadních vod a čtyři odlehčovací komory. Bude odstraněno několik nevyhovujících kanalizačních výustí. Po skončení akce budou na ČOV odváděny odpadní vody od přibližně 3500 obyvatel. Po dokončení stavebních prací na kanalizační síti budou položeny nové povrchy dotčených komunikací, a to v celé šíři vozovky.

- ČOV

V Benešově nad Ploučnicí je nyní malá čistírna odpadních vod pro maximálně 2100 obyvatel, která by po dobudování kanalizační sítě a odstranění nevyhovujících výustí již kapacitně nestačila. Na místě stávající ČOV a na sousedícím pozemku bude proto vybudována nová mechanicko-biologická ČOV s kapacitou pro 4000 obyvatel. Technologická linka ČOV bude sestávat z mechanického předčištění, biologického stupně čištění (ve dvou paralelních linkách) a kalového hospodářství. Zahuštěný kal bude odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Děčín.

Více o investorovi (SVS):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

Více o zhotoviteli (RAVEL):

Firma RAVEL spol. s r. o. vznikla v polovině roku 1992. Je dynamicky se rozvíjející firmou, zaměřenou na komplexní dodávku stavebních děl. Provádí také rekultivace, regulace vodních toků, ekologické a průmyslové stavby, rekonstrukce a modernizace obytných, kancelářských a průmyslových objektů, zemní práce a demolice stavebních objektů a budov.
Zkušenosti s prováděním staveb i potřebné strojní vybavení a zázemí umožňují společnosti komplexně realizovat veškerá stavební i montážní díla v rámci jejího oprávnění. Pro speciální práce má vytvořen okruh stabilních subdodavatelů. Společnost realizovala celou řadu technicky náročných stavebních děl pro privátní tuzemské i zahraniční firmy, pro státní a rozpočtové organizace.
Jedním z hlavních cílů společnosti je dosažení vysoké kvality prováděných prací a služeb, proto byl
ve firmě od počátku roku 1999 budován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9000. Od roku 2003 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001. Od roku 2005 byl budován systém environmentálního managementu, certifikovaný roku 2006 dle ČSN EN ISO 14001: 2005.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila v Benešově nad Ploučnici rozsáhlou akci k odkanalizování a čištění odpadních vod
Vytištěno: 25.07.2017 18:38, www.svs.cz