Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje II. etapu rekonstrukce vodovodu v Teplicích, Masarykově ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje v Teplicích plánovanou investiční akci roku 2007 – II. etapu rekonstrukce vodovodních řadů, veřejných částí vodovodních přípojek a kanalizačních šachet v lokalitě Masarykovy ulice, konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí Vrchlického po křižovatku s ulicí Jankovcovou.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Snahou Severočeské vodárenské společnosti je provádět rekonstrukce sítí koordinovaně s naplánovanými pracemi na komunikacích tak, abychom přispěli k co nejmenší zátěži obyvatel stavebním ruchem a dopravním omezením. K rekonstrukci vodovodních řadů, které zásobují přibližně 320 připojených obyvatel, proto dojde v Masarykově ulici těsně před dlouhodobě naplánovanou rekonstrukcí komunikací. Tu bude uskutečňovat jako svou investiční akci Statutární město Teplice.“

Více o stavbě
:

Rozváděcí vodovodní řady jsou uloženy po obou stranách Masarykovy ulice. Byly vybudovány kolem roku 1930 z litiny. Potrubí je napadeno zejména vnější korozí a je značně inkrustované. Stávající litinové potrubí nahradí nový rozváděcí řad z tvárné litiny v délce 328 metrů o průměru 80 mm a v délce 423 metrů o průměru 100 mm. Dojde rovněž k přepojení 24 ks vodovodních přípojek včetně výměny jejich veřejných částí v celkové délce 160 metrů. Součástí stavby je i přepojení stávajících navazujících a odbočujících řadů v celkové délce 65 metrů.

Co se týče kanalizace, bude rekonstruováno šest čtvercových kanalizačních šachet t. č. ve špatném technickém stavu na šachty kruhové o průměru 1000 mm, které bude možné snáze čistit. Budou vyměněny kanalizační poklopy i na ostatních stávajících šachtách.

Stavba bude prováděna po úsecích a za silničního provozu s tím, že doprava bude regulována dočasným dopravním značením. Současná etapa stavby navazuje na předchozí akci v jiném úseku, která zde proběhla v roce 2005.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení firma Vodohospodářské stavby s.r.o. Rekonstrukce vodovodu a kanalizačních šachet je v celkovém finančním objemu 8,1 milionů korun (bez DPH). Stavební práce budou zahájeny koncem března a jejich ukončení je naplánováno do konce měsíce května 2007, aby poté mohla proběhnout plánovaná rekonstrukce komunikace.

Více o společnosti:


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2(tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod (všechny uváděné číselné údaje jsou k 28. 2. 2007).

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje II. etapu rekonstrukce vodovodu v Teplicích, Masarykově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 00:47, www.svs.cz