Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje realizaci projektu Lužická Nisa: stavby Rekonstrukce ČOV a KanalizaceTisková zpráva 30. 5. 2006

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) oznamuje, že dneškem je slavnostně zahájena realizace dvou částí integrovaného projektu Lužická Nisa:Odpadní voda (představuje rekonstrukci a zkapacitnění liberecké čistírny odpadních vod) a Kanalizační systém (představuje dostavbu kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou).

V rámci integrovaného projektu Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy, zkráceně Lužická Nisa, byla po přípravě jednotlivých skupin opatření, vypracování tendrových dokumentací, vypsání a vyhodnocení mezinárodních soutěží
- v březnu 2006 podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 2 - Odpadní voda, „Sdružením rekonstrukce ČOV Liberec“, které tvoří společnosti SYNER, s. r. o. Liberec a OHL ŽS a. s.
- v dubnu 2006 podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 3 - Kanalizační systém, „Sdružením ŽS Brno – Syner“, které tvoří společnosti OHL ŽS a. s. a SYNER, s. r. o. Liberec.

Slavnostní akt zahájení realizace dvou částí projektu Lužická Nisa - Odpadní voda a Kanalizační systém, se uskutečnil 30. května 2006 od 11 hodin za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy v areálu liberecké čistírny odpadních vod. Vlastní stavební práce budou zahajovány postupně předáváním jednotlivých stavenišť ucelených částí stavby podle harmonogramu. Zakončení realizace stavby Odpadní voda je plánováno do 30. září 2008 a stavby Kanalizační systém do 5. srpna 2009.

Ing. Tomáš Oliva, ředitel Odboru integrovaného financování Ministerstva životního prostředí ČR, dodává: „Touto cestou bych rád vyjádřil spokojenost se zahájením realizace Skupiny opatření č. 2 a 3, tj. odpadní voda a kanalizační systém, a vlastně celého projektu. Díky za dosavadní úspěšný průběh přípravy projektu patří všem zainteresovaným subjektům. Zde bych chtěl vyzdvihnout především práci konečného příjemce a spoluinvestora staveb - Severočeské vodárenské společnosti a implementační agentury – Státního fondu životního prostředí, který se podílí i na spolufinancování projektu. Projekt byl ovlivněn složitými podmínkami přechodu z režimu ISPA do režimu Fondu soudržnosti, proto je jeho zdárný průběh o to uspokojivější. Podobné změny nás očekávají i v budoucnu. Již příští rok bude poznamenán přechodem environmentálních projektů do režimu tzv. Operačního programu životního prostředí. V programovém období 2007 – 2013 nás očekávají mnohé změny, díky zkušenostem s podobnými projekty však lze věřit, že se s nimi dokážeme zdárně vypořádat.“

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, zdůrazňuje: „Realizace projektu Lužická Nisa do roku 2009 významně přispěje k uvedení vodohospodářské infrastruktury v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou do souladu s evropskou legislativou i novou legislativou českou. Zejména rekonstrukce a dostavba kanalizace bude určitě náročná z důvodu nezbytných dopravních omezení, ale věříme, že v koordinaci s místní správou, zhotoviteli stavby i naší provozní společností vše zvládneme. Aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou díky projektu Lužická Nisa získá moderní vodohospodářskou infrastrukturu, která výrazně přispěje k dalšímu zlepšení životního prostředí v regionu.“

„Společnosti SYNER, s. r. o., jde o další růst obratu i výkonnosti, mimo jiné i díky diverzifikaci do dalších regionů a nových oborů stavební výroby. Jedním z nich jsou právě vodohospodářské stavby, kdy akce Lužická Nisa je pro nás startovacím projektem. Navíc jsem získali silného a zkušeného partnera, proto věřím, že se i v této oblasti osvědčíme a v budoucnu budeme realizovat více podobných zakázek,“ říká Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a. s., k tomu dodává: „Naše společnost má v oboru vodohospodářských staveb bohaté zkušenosti. Jsem proto přesvědčen, že i projekt Lužická Nisa budeme společně naším partnerem realizovat k plné spokojenosti investora a že i díky naší práci se podaří významně zlepšit kvalitu životního prostředí v tomto krásném koutu České republiky.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje realizaci projektu Lužická Nisa: stavby Rekonstrukce ČOV a Kanalizace
Vytištěno: 26.07.2017 00:46, www.svs.cz