Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci čistírny odpadních vod v Polepech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje v obci Polepy na Litoměřicku další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2006, která představuje celkovou rekonstrukci a významné zkapacitnění čistírny odpadních vod.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, upřesňuje: „Investiční akce naší společnosti vyřeší čištění odpadních vod v celé zájmové oblasti obce Polepy, což se promítne ve zlepšení ochrany podzemních zdrojů pitné vody a zlepšení kvality vod v místních vodotečích.“

Více o stavbě
:

Vzhledem k zastaralosti technologie stávající ČOV a jejímu špatnému stavebně-technickému stavu bude přistoupeno k vybudování nového objektu ČOV s dvojnásobnou kapacitou. Bude zajišťovat nejen čištění splaškových odpadních vod z obcí Polepy, Hrušovany, Libínky a Trnová jako dosud, ale výhledově i z obcí Encovany, Okna, Vrutice, Svařenice, Vrbice a Vetlá. Kapacita stávající čistírny odpadních vod je 699 EO (ekvivalentních obyvatel), po rekonstrukci bude navýšena až na 1450 EO. Cílový stav předpokládá napojení až 1920 obyvatel z výše uvedených obcí. Půjde o zvětšení objemů aktivací, instalaci dosazovací nádrže a instalaci nové technologie – jemnobublinné aerace. Součástí rekonstrukce bude likvidace stávající ČOV včetně stávající čerpací stanice odpadních vod, kterou je zakončena stoková síť a odpadní vody čerpány na stávající ČOV. Z provozu bude vyřazen též kanalizační výtlak ze stávající čerpací stanice odpadních vod. Odtok z nové ČOV Polepy bude zaústěn do Blatenského potoka.

Stavební práce jsou v celkovém finančním objemu 15,7 milionu korun (bez DPH), z toho v průběhu roku 2006 má být proinvestováno cca 5 milionů korun. Práce budou zahájeny v tomto týdnu a jejich ukončení je naplánováno do konce června 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost AZ SANACE a. s. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci čistírny odpadních vod v Polepech
Vytištěno: 20.07.2017 20:36, www.svs.cz