Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci plynojemu ČOV v Bystřanech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. v září 2005 zahajuje rekonstrukci plynojemu čistírny odpadních vod v Bystřanech na Teplicku.

V areálu městské čistírny odpadních vod v Bystřanech bude Severočeská vodárenská společnost rekonstruovat plynojem bioplynu, který vzniká z čistírenských kalů anaerobním procesem. Rekonstrukce je nutná s ohledem na technický stav plynojemu. Plynojem totiž nebyl součástí rozsáhlé rekonstrukce čistírny odpadních vod, která se nedávno uskutečnila s finanční podporou Ministerstva životního prostředí SRN za 6,195 milionu EUR (z toho 2,495 milionu EUR z prostředků SVS). Rekonstrukce ukončená v roce 2003 se týkala pouze technologické linky čistírny a v jejím rámci byla prováděna opatření mající vliv na zlepšení odtokových parametrů čistírny.

Stávající plynojem o objemu 1 000 metrů kubických v provedení „mokrý s vodní uzávěrou“ bude nahrazen plynojemem o stejném objemu, ale v technicky vhodnějším provedení „suchý s membránovým utěsněním“. Zvon starého plynojemu bude demontován, obvodové stěny budou sanovány a zůstanou zachovány jako vrchní část membránového plynojemu. Plynojem bude tvořen válcovou nádrží, doplněnou novým ocelovým víkem, ve kterém bude umístěn na pohyblivém teleskopu plynotěsný disk se závažím. Těsnění mezi diskem a stěnou nádrže bude zajišťovat membrána, která umožní vertikální pohyb disku na teleskopu. Rekonstruovaný plynojem bude po dobu prací nahrazen mobilním plynojemem o objemu min. 30 metrů kubických, který bude zajišťovat bezvadný chod plynového hospodářství čistírny. Rekonstruována bude i strojovna plynojemu a dojde k osazení nových měřících a bezpečnostních prvků.

Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení firma HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice. Výrobcem komponentů plynojemu je německá společnost Eisenbau Heilbronn GmbH, která se v současné době může pochlubit více než 1400 úspěšnými instalacemi plynojemů po celém světě. Stavba v celkovém finančním objemu 10 milionů korun (bez DPH) bude zahájena tento měsíc a má být ukončena do konce letošního roku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Technologicky pokročilé čistírny odpadních vod kromě samotného čištění vypouštěných vod vyrábějí bioplyn pomocí anaerobních reaktorů a dokáží jej využít jako obnovitelné palivo. Bioplyn se spaluje v bioplynových kotlích a vzniklé teplo slouží pro vytápění provozních budov čistírny, pro její technologické procesy a pro výrobu elektrické energie, jež se dodává do sítě. Alternativní způsob výroby elektrické energie je navíc ekonomicky výhodný. V regionu působnosti naší společnosti se jedná o ČOV ve většině sídel nad 20 tisíc obyvatel.“

Pozn.: Bioplyn je produkt rozkladu organické hmoty bez přístupu vzduchu, procesem anaerobní digesce. Skládá se z 50-70% metanu (CH4), 30-50% oxidu uhličitého (CO2) a menších množství dalších plynů.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci plynojemu ČOV v Bystřanech
Vytištěno: 20.07.2017 20:50, www.svs.cz