Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Liberci IV – Perštýně


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje v Liberci IV – Perštýně další ze svých investičních akcí roku 2006, která vyřeší havarijní stav kanalizace a vodovodu v ulici Dr. Milady Horákové.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Zahajovaná investiční akce v ulici Dr. Milady Horákové je jednou z řady plánovaných aktivit, kterými letos Severočeská vodárenská společnost v krajském městě Liberci přispěje k obnově vodohospodářských sítí a kvalitě života obyvatel.“

Více o stavbě
:

Investiční akce zahrnuje rekonstrukci kanalizační stoky a souběžně vedeného vodovodu, které jsou ve špatném technickém stavu. K sítím se nově připojí další obyvatelé: počet obyvatel napojených v dané lokalitě na kanalizaci se zvýší z 3.490 na 3.670 a počet obyvatel napojených na veřejný vodovod stoupne z 3.950 na 4.130.

V rámci rekonstrukce kanalizace bude provedena výměna trub v ulici Dr. M. Horákové na pravém břehu Nisy mezi ulicemi Košická – Melantrichova v celkové délce 529 metrů, včetně přepojení tří stávajících přípojek v celkové délce 20 metrů. Bude použito kameninové potrubí průměru 400 a 500 mm, přípojky budou o průměru 150 mm.Přeložka stávajícího vodovodu z roku 1963 bude provedena v délce 527 metrů. Jako trubní materiál bude nově použita tvárná litina průměru 300 mm.Současně budou na nový vodovodní řad přepojeny stávající vodovodní přípojky, jejichž veřejná část má celkovou délku 104 metrů. Z důvodu, že nad stávající kanalizační stokou a vodovodem a souběžně s nimi je řada podzemního zařízení (plynovod, napěťové kabely), které znemožňuje přístup v případě poruch, budou kanalizační stoka i vodovod nově vedeny pod komunikací (chodníkem).

Stavební práce jsou v celkovém finančním objemu 15,96 milionu korun (bez DPH). Budou zahájeny začátkem srpna 2006 a jejich ukončení je naplánováno do 15. 12. 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Integra Liberec a. s.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Liberci IV – Perštýně
Vytištěno: 25.07.2017 18:45, www.svs.cz