Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci vodovodu a výstavbu kanalizace v Kamenickém Šenově


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o souběžnou rekonstrukci vodovodu a výstavbu splaškové kanalizace v Kamenickém Šenově, v Oldřichovské ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Snažíme se vždy provádět rekonstrukce a dostavby vodovodních a kanalizačních sítí maximálně koordinovaně s plánovanými pracemi na komunikacích. Zde Krajská správa silnic Libereckého kraje zahajuje rekonstrukci silnice I/13 a opravu silnice III/2639 z Kamenického Šenova do Nového Oldřichova. Urychleně jsme proto připravili projektovou dokumentaci na souběžnou rekonstrukci vodovodu a výstavbu splaškové kanalizace v Oldřichovské ulici.“

Více o stavbě:


Co se týče nové splaškové kanalizace, půjde o úsek Oldřichovské ulice, a to mezi křižovatkami s Palackého - Havlíčkovou a s Okružní - Charvátovou. Celkový rozsah výstavby kanalizace je 335 metrů stoky. Jako trubní materiál bude použita kamenina o průměru 250 mm. Rovněž bude provedeno celkem 101 metrů veřejných částí 12 kanalizačních přípojek.

V této lokalitě je vodovodní řad, uvedený do provozu v roce 1965. Je opakovaně poruchový. Dojde proto k jeho rekonstrukci v souhrnné délce 462 metrů. Stávající litinový řad bude nahrazen potrubím z vysokotlakého polyetylénu, a to v délce 322 metrů o průměru 110 mm a v délce 140 metrů o průměru 160 mm. Bude rekonstruováno také 45 metrů veřejných částí vodovodních přípojek.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 9,9 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je společnost SaM silnice a mosty, a. s., závod Česká Lípa. Tato společnost provádí rovněž rekonstrukci silnice I/13 a opravu silnice III/2639 z Kamenického Šenova do Nového Oldřichova. Ponese záruky za stavby kanalizace a vodovodu i komunikace a bude to znamenat jednodušší koordinaci prací. Stavba byla zahájena v 32. týdnu předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začnou v druhé dekádě srpna 2007 a mají být podle smlouvy ukončeny do konce října 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci vodovodu a výstavbu kanalizace v Kamenickém Šenově
Vytištěno: 25.07.2017 18:38, www.svs.cz