Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje rozsáhlou investiční akci v Teplicích

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) zahajuje v Teplicích rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Masarykově ulici v celkovém finančním objemu přes deset milionů korun.

Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů A a B v Masarykově ulici v Teplicích, v úseku mezi ulicemi Českobratrská a Vrchlického a o rekonstrukci kanalizačních šachet v témže úseku.

Vodovodní řad A o celkové délce 464,09 m nahrazuje stávající litinové potrubí o průměru 175 mm novým hrdlovým potrubím z tvárné litiny o průměru 200 mm. Na řadu A bude dále rekonstruováno (vyměněno) 26 kusů veřejných částí domovních přípojek. Vodovodní řad B o celkové délce 455,01 m nahrazuje stávající potrubí hrdlovým potrubím z tvárné litiny o stejném průměru 100 mm. Na řadu B bude vyměněno 27 kusů veřejných částí domovních přípojek. Na rekonstruovaný úsek vodovodu bude použita tvárná litina, což je pružnější, proto i odolnější trubní materiál.

Předmětem rekonstrukce je ve stejném úseku vybraných 21 kusů kanalizačních šachet. Rekonstrukce kanalizačních šachet spočívá v úplné náhradě stávajících šachet, a to za plného provozu.

Podle schváleného harmonogramu budou práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace zahájeny
1. června 2005, přičemž termín dokončení je stanoven do 31. července 2005. V průběhu června má být podle plánu proveden úsek mezi Českobratrskou ulicí až do křižovatky s Kollárovou ulicí, v průběhu července by měl být proveden úsek mezi Kollárovou ulicí až po křižovatku s Vrchlického ulicí. Po celou dobu provádění stavebních prací bude vyhlášena úplná uzavírka Masarykovy ulice - případná povolení ke vjezdu vydává Magistrát města. Na uvedenou investiční akci SVS bude navazovat investiční akce Magistrátu města Teplice, která zajistí komplexní rekonstrukci komunikace a chodníků – ta by podle předpokladů měla skončit do 30. září 2005.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Teplicích je součástí investičního plánu SVS pro rok 2005.
Na základě výběrového řízení, do něhož se jako členka výběrové komise zapojila i pracovnice Magistrátu města Teplice, byla jako dodavatel stavby vybrána společnost Vodohospodářské stavby,
s. r. o., Teplice. Cena díla je 10,59 mil. korun bez DPH.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, dodává: „Snahou Severočeské vodárenské společnosti je vždy provádět rekonstrukci sítí maximálně koordinovaně s plánovanými pracemi na komunikacích. Naším cílem je zajistit logickou návaznost prací, minimalizovat zátěž obyvatel města stavebním ruchem nebo dopravním omezením a především zamezit plýtvání finančními prostředky.
Pro zajištění optimální informovanosti vedení města jsme proto přizvali do naší výběrové komise zaměstnankyni Magistrátu města Teplice.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje
Vytištěno: 26.07.2017 00:43, www.svs.cz