Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zajistí procesem praní filtrů v úpravně vody Meziboří ještě vyšší kvalitu pitné vody

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila další významnou investiční akci – praní filtrů v úpravně vody Meziboří na Mostecku.

Jedná se o akci zařazenou do investičního plánu společnosti na rok 2005. Úpravna vody Meziboří
s kapacitou 380 l/sec zásobuje pitnou vodou z veřejného vodovodu cca 192 000 obyvatel Mostecké pánve. Praní pískových filtrů v úpravně vody je součástí etapové rekonstrukce, kterou SVS sleduje zabezpečení ještě vyšší kvality u vyráběné pitné vody. Stávající vodojem prací (tj. neupravené) vody bude zrušen. Filtry se nově budou prát již upravenou vodou, čerpanou z vodojemu upravené vody 4 x 2 125 metrů kubických. Dosavadní jednostupňová filtrace se změní na účinnější dvoustupňovou. Rovněž čerpadla se vymění za výkonnější. Částečně budou provedeny i menší stavební zásahy, např. rekonstrukce vodojemu.

V červenci 2005 byla po uzavření výběrového řízení a výběru vítězné nabídky podepsána smlouva
se zhotovitelem stavby, firmou Severočeské vodovody a kanalizace a. s. ve finančním objemu 22,1 milionu korun (bez DPH). K zahájení stavebních prací dojde v srpnu 2005. V průběhu stavebních prací bude nutná odstávka úpravny vody, kterou ale odběratelé nepocítí, neboť bude zajištěno zásobování vodou kombinovaně z jiných zdrojů – především z úpravny vody Hradiště. Termín dokončení prací je konec roku 2005.

Ing. Vladimír Bártl, člen představenstva Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Uvedené řešení je reakcí na dlouhodobý vývoj kvality surové vody ve vodní nádrži Fláje, kdy drenážní systém filtrů úpravny byl zanášen organickými nečistotami a filtrační náplň u dna filtrů byla znečišťována nerozpustnými látkami z prací vody, což se projevovalo na kvalitě vyráběné pitné vody
i na ekonomice provozu. Po realizaci tohoto opatření zajistíme v souladu s novou legislativou ještě vyšší kvalitu pitné vody pro obyvatele Mostecka.“

Obecně ke kvalitě vody v severních Čechách:
Dlouhodobým spadem kyselých emisí v Krušných a Jizerských horách, způsobených spalováním uhlí
s vysokým obsahem síry v elektrárnách v Německu a Polsku došlo v severní příhraniční oblasti
k odlesnění, což snížilo schopnost zadržovat srážky. Kyselé deště vymývaly z půdního profilu kovy,
což se nepříznivě projevilo v kvalitě surové vody ve vodárenských nádržích. Kvalitu surové vody ovlivnily i mimořádné výkyvy srážek – povodně v roce 2002 a následně sucho 2003-4. Úpravny vod je nutné vybavit technologiemi, jež budou schopny plnit přísnější parametry nové legislativy. Kvalita pitné vody je v ČR vymezena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 146/2004, která v některých parametrech jde dokonce nad rámec Směrnice rady 98/83/EC o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zajistí procesem praní filtrů v úpravně vody Meziboří ještě vyšší kvalitu pitné vody
Vytištěno: 25.07.2017 18:43, www.svs.cz