Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zlepší odkanalizování Mstišova


Tisková zpráva

Projekt Dolní Labe - Subprojekt “Aglomerace Teplice, odstranění výustí“

Ve Mstišově na Teplicku zahajuje Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) rozsáhlou investiční akci – odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí – v celkovém objemu přes 40 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Tato akce je součástí projektu Dolní Labe, který jsme původně připravovali pro spolufinancování z Fondu soudržnosti EU. Zdlouhavá jednání o dotacích spolu s krátícím se časem na realizaci nás vedla k rozhodnutí rozdělit tento projekt na jednotlivé stavby a realizovat je z našich prostředků. Splašky budou po odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí odváděny na dostatečně kapacitní čistírnu odpadních vod v Teplicích – Bystřanech, která byla v letech 2000-2003 celkově zrekonstruována a splňuje nyní přísné požadavky legislativy. Dojde samozřejmě ke zlepšení kvality vody ve Mstišovském potoce.“

Více o stavbě:


Stávající kanalizace v obci Mstišov je zaústěna šesti kanalizačními výustmi do Mstišovského potoka. Je v havarijním stavu a na hranici životnosti. Betonové potrubí o průměrech 200 a 300 mm uložené v cca metrové hloubce je vlivem stáří opotřebené a staticky narušené (je z roku 1943 a starší). Rovněž kanalizační šachty jsou staticky narušeny a rozpadají se. Vzhledem k technickému stavu není možné stávající kanalizaci využít ani pro odvodnění komunikace a odvádění dešťových vod.

Projekt řeší rekonstrukci kanalizace a přepojení stávajících šesti kanalizačních výustí zaústěných do Mstišovského potoka a jeho přítoků. Při rekonstrukci kanalizace bude přemístěna čerpací stanice odpadních vod a její bezpečnostní přepad bude zaústěn do Mstišovského potoka pod obcí. Stávající čerpací stanice bude využita jako spojná šachta. Celkem bude rekonstruováno 1753,6 metrů kanalizačních stok, z toho 1654,6 metrů bude gravitační stoka, 65 metrů přepad z čerpací stanice odpadních vod a 34 metrů výtlak. Nová kanalizační stoková síť bude křížit Mstišovský potok a jeho bezejmenné přítoky položením kanalizačního potrubí pod dnem.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 40,7 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Rekultivace Ústí nad Labem s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 27. 3. 2008. Stavební práce začnou 31. 3. 2008 a mají být ukončeny do 31. 12. 2008.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,257 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zlepší odkanalizování Mstišova
Vytištěno: 20.07.2017 20:46, www.svs.cz