Pro média a PR

Zahájena rekonstrukce ČOV Harrachov


Tisková zpráva, 4. srpna 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v Harrachově rekonstrukci místní čistírny komunálních odpadních vod. Investiční akce je ve finančním objemu téměř 50 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS: „Cílem rekonstrukce ČOV kategorie je splnění požadavků legislativy, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod, zejména zajištění vyšší účinnosti při odbourávání dusíku a fosforu.“

Více o stavbě:

Harrachov má přes 1 700 trvale žijících obyvatel, z nich je téměř 1 600 napojených na kanalizaci zakončenou na ČOV. Stávající mechanicko-biologická ČOV byla uvedena do provozu roku před rokem 1985. Má kapacitu 9 500 EO (ekvivalentních obyvatel). V současnosti na ČOV přicházejí odpadní vody od cca 7 800 EO. Do tohoto počtu EO jsou započítány znečištěné odpadní vody vypouštěné z provozoven drobného podnikání i z řady ubytovacích a stravovacích zařízení. Většina znečištění, přiváděného na ČOV, tedy pochází od podnikatelských subjektů.

Pro rekonstrukci budou využity stávající objemy nádrží a stávající objekty ČOV. Nově se doinstaluje pouze zásobník na síran železitý. V rámci rekonstrukce dojde k zajištění vyšší účinnosti při odbourávání dusíku a fosforu. Chemické hospodářství proto bude doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu. Součástí rekonstrukce bude i kalové hospodářství. Dojde k výměně trubních systémů v objektu biologického stupně čištění. Budou rovněž doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Dojde ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod. Rekonstrukce ČOV bude prováděna postupně za provozu, odstávky nejsou plánovány.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 49,989 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového sdružení Sdružení Syner – INZET. Stavba byla zahájena v posledním červnovém týdnu předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začaly 15. července a mají být ukončeny do konce října 2010. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání příslušných stavebních objektů bude poté zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájena rekonstrukce ČOV Harrachov
Vytištěno: 25.07.2017 18:46, www.svs.cz