Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje kanalizaci a vodovod v České Lípě, v ul. ČSA


Tisková zpráva


Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v České Lípě další plánovanou investiční akci roku 2008. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Československé armády. Akce je ve finančním objemu 4,6 milionů korun (bez DPH).

Více o stavbě:

Situace kolem stávajícího odkanalizování objektů v ulici ČSA se stala předmětem petice občanů, u jejichž nemovitostí dochází při přívalových deštích k zatápění sklepů. V rámci přípravy na rekonstrukci kanalizační stoky byl proveden hydrogeologický průzkum a kamerová prohlídka stoky. Kamerová prohlídka ukázala, že v úseku ulice ČSA mezi křížením s ulicemi Mánesova a Dubická je kanalizační stoka v uspokojivém technickém stavu. V horším technickém stavu je však úsek stoky mezi křížením s ulicemi Mánesova a Bulharská. Tam je betonová stoka vejčitého profilu opotřebovaná, vykazuje praskliny ve dnu a korozi betonového materiálu. Kanalizační přípojky zde nevhodně přečnívají do profilu stoky. Dojde zde proto k nahrazení 175 metrů dlouhého úseku kanalizace. Nově bude použito kameninové potrubí o průměru 400 mm. Současně budou vyměněny veřejné části kanalizačních přípojek v souhrnné délce 150 metrů.

Provedený hydrogeologický průzkum vyvrátil původní domněnku, že zatápění sklepů v ulici ČSA je způsobeno kanalizací. Důvodem dlouhodobých problémů je vysoký stav spodní vody. SVS zahajovanou investiční akcí uvede svou kanalizaci do optimálního stavu, tzn. zrekonstruované a těsné potrubí bude odvádět splaškové vody a též dešťové vody ze střešních svodů. Dojde-li i po rekonstrukci kanalizace k zatápění sklepů, pak bude nutné řešit otázku kvalitního odizolování objektů proti spodní vodě.

V témže úseku dojde k rekonstrukci vodovodního řadu. Stávající vodovod z roku 1926 je značně inkrustovaný. Nově bude použito potrubí z odolného a zdravotně nezávadného vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměru 100 mm v délce 177 metrů. Dojde rovněž k přepojení vodovodních přípojek a výměně jejich veřejných částí v celkové délce 46 metrů.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 4,6 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ing. Milan Tichý – Inženýrské stavby VOKA se sídlem v Zahrádkách u České Lípy. Staveniště bylo zhotoviteli předáno začátkem září 2008. Stavební práce budou zahájeny v 38. týdnu 2008. Mají být podle smlouvy ukončeny do konce listopadu 2008.

 

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje kanalizaci a vodovod v České Lípě, v ul. ČSA
Vytištěno: 20.07.2017 20:49, www.svs.cz