Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje vodovodní přivaděč pro Ledvice


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje na Teplicku další ze svých plánovaných investičních akcí. Jedná se o rekonstrukci vodovodního přivaděče mezi obcemi Chotějovice a Ledvice.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Naše společnost převzala za své akcionáře – města a obce – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou, proto věnujeme obnově a dostavbě vodárenských systémů stálou pozornost.“

Více o stavbě:

Stavba byla zařazena do investičního plánu Severočeské vodárenské společnosti, protože stávající přívodní řad pro obec s 528 obyvateli je vlivem stáří značně inkrustovaný a poruchový (je z let 1960 – 1965). Je napojený na přívodní řad z vodojemu Hudcov. V rámci investiční akce se jedná o výměnu potrubí v délce 1 000 metrů mezi obcemi Chotějovice a Ledvice o průměru 150 mm, postaveného původně z nestejnorodého materiálu, z litiny a eternitu. Nově bude jako trubní materiál použit polyethylen PE HD (vysokotlaký polyetylén) průměru 100 mm. Součástí stavby je i přepojení a rekonstrukce veřejné části tří kusů stávajících vodovodních přípojek na řadu.

Stavební práce na rekonstrukci přívodního řadu v Ledvicích jsou v celkovém finančním objemu 5,722 milionu korun (bez DPH). Stavební práce mají začínají začátkem května 2006 a ukončeny mají být podle plánu do konce července 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Severočeská stavební a. s. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje vodovodní přivaděč pro Ledvice
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz