Pro média a PR

Severočeská vodárenská staví úpravnu vody pro Cínovec


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila výstavbu malé úpravny vody pro Cínovec - místní část města Dubí na Teplicku. Jde o plánovanou investiční akcí roku 2007.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Výstavba malé úpravny vody umožní do budoucna bezproblémové zásobování kvalitní pitnou vodou pro oblast Cínovce. Dotkne se necelé stovky trvale zde žijících připojených obyvatel, ale také mnohonásobně vyššího počtu rekreantů, protože jde o turisticky atraktivní lokalitu.“

Více o stavbě:


Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě na Cínovci, což je místní část města Dubí, nevyhovuje požadavkům současné legislativy v několika parametrech. Bylo posouzeno několik variant řešení této situace: přivádění pitné vody z Dubí nebo z německé strany nebo úprava stávajícího vodního zdroje – Malše. Jako nejvhodnější byla zvolena varianta malé úpravny vody, která technologií Culligan-OFSY bude upravovat stávající vodní zdroj.

Bude postavena úpravna vody s výkonem 3 l/s na pozemku stávajícího vodojemu Cínovec (objem 2x 150 m3). Jako jímka kalů z praní filtrů bude sloužit sousední vodojem (objem 60 m3), který je v současnosti mimo provoz. Technologie nové úpravny bude zahrnovat koagulaci, filtraci a kalové hospodářství. Upravená voda bude akumulována ve stávajícím vodojemu. Kalové vody z úpravny budou zahuštěny v místě a poté odváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod Bystřany. Technologické zařízení úpravny bude plně automatické, s občasnou kontrolou a doplněním náplní a chemikálií.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 10,8 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost NAVATYP a. s. se sídlem v Praze. Stavba byla zahájena převzetím staveniště v srpnu a nyní na místě probíhají vrty a geologické práce. Stavební práce začnou ještě v první polovině září a mají být podle smlouvy ukončeny do 23. listopadu 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská staví úpravnu vody pro Cínovec
Vytištěno: 25.07.2017 18:38, www.svs.cz