Pro média a PR

Severočeská vodárenská zahájila I. etapu rekonstrukce vodovodu Litoměřice - Třeboutice


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o rekonstrukci vodovodu Litoměřice - Třeboutice, který slouží jako přivaděč vody pro město Litoměřice, v celkovém finančním objemu přes 30,3 milionu korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Stavbu jsme museli s ohledem na nevyřešené majetkoprávní vztahyrozdělit do dvou etap. Nyní jsme zahájili první z nich, druhou připravujeme. Rekonstrukce vodovodního přivaděče do budoucna přispěje k bezporuchovému zásobování přibližně 20 tisíc připojených obyvatel Litoměřic pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající vodovod z nekvalitní křehké litiny z roku 1926 je ve špatném technickém stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o přivaděč pro město Litoměřice, bude provedena jeho celková rekonstrukce. V první etapě dojde k rekonstrukci vodovodu v délce téměř 2977 metrů, v druhé etapě bude rekonstruováno zbývajících 413 metrů. Na rekonstruovaný řad budou přepojeny všechny stávající domovní přípojky a odbočující řady, za použití potrubí z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD).
Vodovod bude veden původní trasou, převážně v místní komunikaci a silnici II/261 (ul. Marie Pomocné a Nádražní ul.). Rekonstrukce vodovodu proběhne bezvýkopovou technologií Berstlining, při které dojde k rozbití a vytlačení stávajícího potrubí do okolní zeminy a zatažení nového potrubí za pomoci hydraulického agregátu. Zhotovitel přitom použije potrubí o průměru 300 mm z tvárné litiny s vnitřní polyuretanovou výstelkou a vnější polyuretanovou ochranou. Vzhledem k tomu, že v rámci první etapy rekonstrukce subdodávka bezvýkopové technologie a komunikace tvoří podstatnou část z ceny a stavební práce vyžadují mimořádně úzkou koordinaci s provozovatelem vodovodu, bude rekonstrukci provádět přímo provozní společnost - Severočeské vodovody a kanalizace. Během stavby dokáže zajistit průběžné změny v distribuční síti, přepojování vodovodů a zásobování sítě města Litoměřice z jiných zdrojů tak, aby bylo zaručeno zásobování města Litoměřice pitnou vodou bez odstávek. Konečné úpravy povrchů komunikace budou provedeny v roce 2009.
Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 30,3 milionu korun (bez DPH). Projekčně stavbu připravila společnost AZ Consult s r. o. Zhotovitelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. července 2008. Stavební práce začaly v prvním červencovém týdnu v ulici Marie Pomocné (u autobusového nádraží Litoměřice) a budou pokračovat k obchodu Penny Market. Vodovod má být podle smlouvy dokončen do 31. října 2008. Konečné úpravy komunikací budou provedeny do 30. června 2009.
Více o společnosti:

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská zahájila I. etapu rekonstrukce vodovodu Litoměřice - Třeboutice
Vytištěno: 26.07.2017 00:39, www.svs.cz