Pro média a PR

Severočeská vodárenská zahájila rekonstrukci vodovodu v obci Kalek


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila jednu z prvních plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v obci Kalek na Chomutovsku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Zahájená investiční akce naší společnosti do budoucna k bezporuchovému zásobování přibližně stovky připojených obyvatel pitnou vodou. Věříme, že příznivé počasí vydrží a harmonogram investiční akce neovlivní návrat zimy.“

Více o stavbě:


Stávající vodovodní řad v obci Kalek, který je v provozu od roku 1972, je často poruchový. Jde především o důsledek jeho nekvalitního položení – polyetylénové potrubí (PE) bylo totiž po položení do rýhy zasypáno nejenom vytěženou zeminou, ale i stavební sutí.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně potrubí v celkové délce 1430 metrů a k přepojení 36 stávajících vodovodních přípojek včetně výměny 120 metrů jejich veřejných částí. Nově bude použito potrubí z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD), což je odolný a zdravotně nezávadný materiál.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 8,1 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Vodohospodářská stavební spol. s r. o. se sídlem v Chomutově. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 29. 2. 2008. Stavební práce začaly 3. 3. 2008 a mají být podle smlouvy ukončeny do 30. 6. 2008.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,257 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská zahájila rekonstrukci vodovodu v obci Kalek
Vytištěno: 25.07.2017 18:44, www.svs.cz