Pro média a PR

Severočeská vodárenská zrekonstruuje úpravnu vody v Ostrově


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje rekonstrukci úpravny vody v Ostrově na Ústecku. Jde o plánovanou investiční akci roku 2007.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rozhodli jsme se zde pro bezodpadovou technologii úpravy vody, a to z důvodu ochrany životního prostředí v rekreačním charakteru povodí Ostrovské Bělé v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.“

Více o stavbě:


V současnosti je v Ostrově upravována voda z místních pramenišť s vydatností přes 56 l/s. Vodou odsud je zásobováno cca 23.000 obyvatel. Rekonstrukce úpravny vody umožní i do budoucna bezproblémové zásobování obyvatel v dané lokalitě kvalitní pitnou vodou. Důvodem investiční akce je v souladu s požadavky legislativy rekonstrukce technologie, nutná jak s ohledem na stáří úpravny (v provozu od roku 1958), tak i na životní prostředí (zkvalitnění dávkování sody pro úpravu pH) a v poslední řadě modernizace technologických procesů a zvýšení kapacity ve výrobě pitné vody (dosud je výkon úpravny 55 l/s). Rekonstrukce rovněž povede k bezobslužnému procesu úpravny s výslednou dodávkou upravené vody 80 l/s.

Úprava technologie je zaměřená na instalaci dvou rozpouštěcích nádrží na sodu (která se používá pro úpravu pH), dvou dávkovacích čerpadel, osazení dávkovače chlóru, použití horizontálních čerpadel pro dopravu upravené vody do vrcholového vodojemu a výměnu armatur – nově budou konstrukce a potrubí z nerezu. Výměně a umístění technologických souborů budou odpovídat i stavební úpravy objektu. Dojde také k odpovídající změně elektroinstalace včetně rozvodny. Technologické zařízení úpravny bude plně automatické, s občasnou kontrolou a doplněním náplní a chemikálií.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 14,2 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost INZET s. r. o. se sídlem v Praze. Stavební práce začnou 8. listopadu 2007 a mají být podle smlouvy ukončeny do 30. června 2008.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská zrekonstruuje úpravnu vody v Ostrově
Vytištěno: 28.06.2017 12:44, www.svs.cz