Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dokončila výstavbu nové ČOV Litvínov


Tisková zpráva
V Teplicích 1. prosince 2010

V Litvínově dnes Severočeská vodárenská společnost slavnostně dokončila výstavbu nové čistírny odpadních vod, jež je letos největší stavbou v regionu působnosti SVS. Stavba je ve finančním objemu přes 390 milionů korun (vč. DPH).SVS jako investor stavby počítá s finanční podporou formou dotací z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Slavnostního aktu dokončení stavby a zahájení jejího zkušebního provozu se v areálu ČOV zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (sdružení společností EDS, Viamont DSP a OHL ŽS), správce stavby (Garnets Consulting), zástupci státní správy, samosprávy, médií a další hosté (viz fotografie pod textem).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Výstavba nové ČOV v Litvínově je s objemem přes 390 milionů korun jednou z největších staveb SVS v Ústeckém kraji v rámci realizace tzv. strategických investic a letos vůbec naší největší stavbou. Její kapacita 36 000 ekvivalentních obyvatel je dostatečná i s ohledem na další rozvoj aglomerace co do počtu obyvatel nebo drobného podnikání a výroby. Jsou zde použity nejlepší dostupné technologie, aby komunální odpadní vody byly čištěny v souladu s novými normami.“

„Jsem rád, že se naše sdružení EDS, Viamont DSP a OHL ŽS mohlo podílet na výstavbě této významné ČOV. Věřím, že bude řádně sloužit jak investorovi, tak i regionu k jeho rozvoji,“
dodává za zhotovitele Jaroslav Tlapák, předseda představenstva Energetické a dopravní stavby a. s.

Více o  stavbě:

V minulosti byly městské odpadní vody z Litvínova a okolí přiváděny na ČOV v areálu Unipetrolu Litvínov, která není v majetku Severočeské vodárenské společnosti. Tato ČOV byla uvedena do provozu přibližně v 70. letech minulého století a již nesplňuje požadavky nové, přísnější legislativy. Přečištěné vody z ČOV odtékají do Bíliny.

Novou čistírnu odpadních vod pro Litvínov a okolní obce Meziboří, Hamr, Chudeřín, Janov a Záluží u Litvínova vybudovala Severočeská vodárenská společnost v Záluží, v areálu závodu Unipetrol RPA s. r. o. v blízkosti stávající průmyslové ČOV. Stavba probíhala na pozemku, který SVS od Unipetrolu odkoupila. Odpadní vody jsou přiváděny gravitační stokou areálem Unipetrolu do vstupní čerpací stanice umístěné uvnitř oploceného areálu nové ČOV. Nová ČOV je mechanicko-biologická (typ R-D-N s předřazenou usazovací nádrží) s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. Jedná se o nejlepší dostupnou technologii ČOV. Komunální odpadní vody jsou díky této stavbě čištěny v souladu se směrnicí Rady EU 91/271/EHS. Kapacita nové ČOV je 36 000 EO (ekvivalentních obyvatel), z toho 32 000 EO od připojených obyvatel včetně vybavenosti dílen a průmyslu a 4 000 EO jako rezerva pro zvýšení počtu obyvatel, případně zvýšení produkce od dílen a průmyslu.

Celkový finanční objem stavby je téměř 326 milionů korun (bez 20% DPH). SVS podala žádost o dotaci prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace z Fondu soudržnosti by mohla dosáhnout až výše cca 157 milionů korun, dotace SFŽP může dosáhnout až 13 milionů korun. Realizaci díla dosud hradila SVS z vlastních zdrojů.

Od začátku se realizace stavby potýkala s nečekaným problémy. Hned při zahájení stavebních prací byla objevena rozsáhlá kontaminace podloží různorodou směsí látek organického původu. Kontaminace zasahovala přes většinu ploch staveniště. Po zjištění rozsahu kontaminace byl zvolen způsob likvidace a kontaminovaná zemina byla odtěžena a odvezena na řízenou skládku. Dekontaminační práce sice pozdržely stavební činnost a vyžádaly si rovněž mírné navýšení nákladů, ale konečný termín díla neohrozily. Také delší zimní období 2009/2010 způsobilo dílčí komplikace, které se však podařilo operativně vyřešit. Stavba si dokonce udržela mírný předstih ve finančním plnění oproti aktualizovanému harmonogramu. Průběh prací si vyžádal provedení několika změn v závislosti na skutečných podmínkách v místě realizace, koncepce díla podle zadávací dokumentace však zůstala zachována.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení sdružení stavebních společností s názvem „Sdružení EDS - Viamont DSP - OHL ŽS - ČOV Litvínov“, jehož vedoucím je společnost Energetické a dopravní stavby a. s. a členy jsou OHL ŽS, a. s. a Viamont DSP, a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 15. prosince 2008 a podle smlouvy má být dokončena do konce roku 2010. Veškeré stavební práce již byly dokončeny do 30. 11. 2010. Od 1. 7. 2010 je ve zkušebním provozu první etapa stavby. Roční zkušební provoz pro druhou etapu bude zahájen 1. 12. 2010.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o zhotoviteli:

Vedoucí sdružení - společnost Energetické a dopravní stavby a. s. - založená r. 1994 patří mezi středně velké stavební firmy v Ústeckém kraji. Rychlost provádění prací, kvalita, pružnost a profesionalita jí zajistila stálé místo na trhu, které přesahuje hranice regionu. Transformace společnosti v roce 2006 byla základním předpokladem pro naplnění strategických plánů společnosti, zvýšení prestiže a rozšíření předmětů činnosti. Hlavní výrobní program je zaměřen na dodávky stavebních děl inženýrsko-dopravních a pozemních staveb. Společnost je schopna flexibilního přístupu k zákazníkovi ve všech oblastech svých podnikatelských aktivit, především svou přímou organizační strukturou. Vysoká jakost a ochrana životního prostředí je z pohledu společnosti nedílnou součástí výrobní strategie. Kontrola jakosti a ochrany životního prostředí je řízena procesy ISO 9001 a ISO 14001.

OHL ŽS, a. s. (původně ŽS Brno, a. s.) je dynamická, multiprofesní firma s více než padesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční Skupiny OHL. V roce 2008 vzrostly OHL ŽS, a.s. tržby podle mezinárodních účetních standardů o 2 miliardy Kč a dosáhly 12,1 miliardy. Zisk společnosti před zdaněním vzrostl na 270,9 mil. Kč oproti 262 mil. Kč v roce 2007. V roce 2008 tvořily tržby mimo Českou republiku téměř 20% všech výnosů. Společnost působí například na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Černé hoře a Ázerbájdžánu. V současnosti má OHL ŽS, a.s. dva oborové závody zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství a její divize sídlí v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a Chomutově.

Viamont DSP a. s. je přední stavební společností s působností na území ČR a SR, jejíž hlavní sídlo je v Ústí nad Labem. Nosným výrobním programem společnosti je realizace dopravních staveb se specializací na železniční stavby, kde je trvale špičkou v oboru a kde se jako generální zhotovitel podílí na realizaci železničních koridorů v ČR.Společnost vznikla v roce 2001 vyčleněním stavebních kapacit mateřské společnosti Viamont a. s. s následným odprodejem 50 % podílu společnosti Dálniční stavby Praha, a. s., která je součástí nadnárodního koncernu Strabag. Tato vlastnická struktura, která spojuje know–how českých odborníků a sílu a zázemí nadnárodního koncernu, zůstala nezměněna až do roku 2010, kdy byl odprodán i stávající podíl mateřské společnosti Viamont a. s. přímo společnosti Strabag SE, Villach. Tímto majetkovým převodem se společnost Viamont DSP stává ze 100% součástí nadnárodního koncernu STRABAG, což je příslibem dlouhodobé prosperity a stability společnosti.Obrat společnosti v roce 2009 dosáhl hodnoty 4,11 mld. Kč. Společnost je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9002 (ISO 9001:2001), ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999. 

           

     

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dokončila výstavbu nové ČOV Litvínov
Vytištěno: 26.07.2017 00:44, www.svs.cz