Pro média a PR

Škody způsobené vichřicí v regionu působnosti SVS


Tisková zpráva

Vichřice v druhé polovině minulého týdne způsobila v České republice rozsáhlé škody na majetku, ale vodohospodářský majetek Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) byl poškozen jen minimální míře. Problémy při zásobování obyvatelstva pitnou vodou byly řešeny s nasazením veškerých dostupných prostředků.

Hrubý odhad škod na vodohospodářském majetku se pohybuje ve výši půl milionu korun, přesnější vyčíslení bude k dispozici do konce týdne. V souvislosti s poškozením elektrického vedení však došlo především v oblasti Libereckého kraje k řadě výpadků v dodávkách pitné vody.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: „Za Severočeskou vodárenskou společnost jako vlastníka vodohospodářského majetku i jako hejtman Libereckého kraje musím ocenit mimořádné úsilí provozní společnosti, Severočeských vodovodů a kanalizací, při zajišťování dodávek pitné vody pro obyvatelstvo. Musím konstatovat, že i v krajně vypjatých podmínkách dokázala najít rychlá řešení, aby byly výpadky odstraněny.“

Podrobnou informaci k vyřešení výpadků v dodávkách pitné vody poskytla dnes Severočeské vodárenské společnosti jako vlastníkovi vodárenské infrastruktury její provozní společnost - Severočeské vodovody a kanalizace a. s. – viz přiložená související tisková zpráva SčVK.

----------------------------------------

Tisková zpráva SčVK

 

Vodárny se o své zákazníky postaraly!

 

V Libereckém kraji byla situace způsobená větrnou vichřicí zdaleka nejhorší, zejména se dotkla oblasti Semilska. V rámci zásobování obyvatel pitnou vodou Severočeské vodovdy a kanalizace a. s. zazanmenaly výpadek celkem 235 objektů (úpraven vody, čerpacích stanic), což znamená 45% vodárenských objektů nezbytných pro dodávku vody.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. nahrazovaly prostřednictvím náhradních cisteren zásobování obyvatel k jehož přerušení došlo v důsledku výpadku dodávky elektrické energie. V postižených oblastech bylo použito celkem 13 cisteren. Díky včasnému opatření se předešlo přerušení zásobování v Liberci (1/3 města) – instalací el.centrály na čerpací stanici Záskalí Děčíně – zavážením vodojemů ve městě cisternami. Připraveny byly el. centrály; pro úpravnu vody Hřensko a čerpací stanici Janov – nebylo nakonec nutno je využít, Česká Lípa a okolí – nebezpečí odvráceno včasným zprovozněním úpravny vody Zahrádky, Podbořansko – nebezpečí odvráceno včasným najetím úpravny vody Žlutice.

Z důvodu výpadku zdrojů bylo přerušeno zásobování v těchto oblastech:
V oblasti Liberce – Jablonce – Turnova se jednalo o: Semily, Lomnici, Košťálov, Jilemnici, Jeřmanice, Milíře, Vorklebice, Křižany, Uhelnou, Chrástnou, Vítkov, Vrtky, Bítouchov u Semil, Malou Skálu a Olejnici. Pozn.: pro Semily, Lomnici instalována el. centrála na úpravně vody Příkrý.
V oblasti Děčína – České Lípy se jednalo o oblasti: Cvikov, Bynovec, Labská Stráň, Arnoltice, Růžová, Všemily, Markvartice

V průběhu sobotního dopoledne se podařilo na Semilsku zprovoznit úpravnu vody instalací náhradních zdrojů el. proudu (spolupráce s f. Brema – pohotovost centrál pro pražské metro – kapacity nad 600 KVA).

Vyjádření gen. ředitele SčVK Ing. Ondřeje Beneše, Ph. D.:
„Velmi se osvědčila spolupráce v rámci skupiny Veolia, kdy nám přispěchali na pomoc pracovníci společností Středočeské vodárny, a. s. a Pražské vodovody a kanalizace, a. s., které situace tolik nepostihla. Dále oceňujeme pomoc, kterou jsme zajistili od společnosti, držící pohotovostní zásoby pro pražské metro. V blízké budoucnosti budeme intenzivně jednat o zajištění pohotovostních zdrojů v rámci regionu právě se zástupci příslušných krajských úřadů.“

Odkanalizování a čištění odpadních vod se vichřice nedotkla tolik, jako výpadky proudu na zdrojích, úpravnách vody a čerpacích stanicích pitných vod.
- V oblasti Sokolovska došlo při nárazových deštích k zaplavení několika ČOV a poškození čerpadel, se kterými si vodohospodáři poradili.
- V oblasti Liberecka a Ústecka – bez zásadních problémů – při přerušení přívodu el. energie odlehčení po mech. přečištění.
- Roztoky n. Vltavou – bez zásadních problémů.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Škody způsobené vichřicí v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 26.07.2017 00:51, www.svs.cz