Pro média a PR

Stavba SVS v Liberci - Horním Hanychově získala ocenění v oboru vodního hospodářství


Tisková zpráva

Stavba realizovaná v rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti a. s. v Liberci – Horním Hanychově získala ocenění „Nejlepší stavba roku“ udělované Svazem vodního hospodářství ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací.

Dvě oborová sdružení – Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR - každoročně udělují pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ČR ocenění nejvýznamnějším stavbám realizovaným v oboru vodního hospodářství. Stavba „Liberec – Horní Hanychov, posílení IV. tlakového pásma“ získala jejich ocenění jako „Nejlepší stavba vodního hospodářství v roce 2006 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod (s investičními náklady pod 50 milionů korun)“. Ocenění bylo vyhlášeno při příležitosti ekologických veletrhů v Brně, konkrétně 30. května 2007 v rámci programu 13. mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – Kanalizace 2007.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, neskrývá radost z ocenění: „Významnou stavbu pro posílení IV. tlakového vodárenského pásma realizovala v Horním Hanychově naše společnost od listopadu 2005 do listopadu 2006. Šlo o vybudování nového většího vodojemu s výkonnějšími čerpacími stanicemi a s více dimenzovaným potrubím. Toto komplexní řešení umožní městu Liberec plánovaný rozvoj této lokality a bezproblémové zásobování obyvatel pitnou vodou. Odpad z nového vodojemu bude navíc sloužit pro účely zasněžování zdejšího sportovního areálu. Těší mne proto, že přínos této stavby ocenili právě odborníci z oblasti vodohospodářství.“

Více o stavbě
:

Investor: Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice
Projektant a inženýring: Severočeské vodovody a kanalizace a. s.
Generální zhotovitel: Integra Liberec a. s.
Zhotovitel stavební části: Ještědská stavební společnost, spol. s r. o.
Finanční objem: 33,5 milionu Kč (bez DPH)

Na základě územního plánu města Liberec Severočeská vodárenská společnost v k. ú. Horní Hanychov vybudovala nový vodojem Bucharka o velikosti 300 m3 (resp. 2 x 150 m33). Zároveň byla provedena rekonstrukce čerpací stanice ve vodojemu Ještědský a čerpací stanice ve vodojemu Dolní Hanychov. Rekonstruován byl rovněž stávající výtlačný řad z čerpací stanice Ještědský vodojem do vodojemu Dolní Hanychov (rekonstrukce v délce 810 metrů, průměr potrubí 300 mm) a z vodojemu Dolní Hanychov do nového vodojemu Bucharka (rekonstrukce v délce 1059 metrů, průměr potrubí 300 mm). Kapacita nového vodojemu Bucharka - resp. odpad z něj - umožňuje také dodávku vody pro Sportovní areál Ještěd, a. s. pro účely zasněžování.

Více o společnosti:


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Stavba SVS v Liberci - Horním Hanychově získala ocenění v oboru vodního hospodářství
Vytištěno: 25.07.2017 18:42, www.svs.cz