Pro média a PR

Stavíme úpravnu vody Všelibice - Vrtky


Tisková zpráva, 5. března 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) staví malou úpravnu vody v místní části Vrtky obce Všelibice na Liberecku.

“Stávající vodohospodářské zařízení zdroje Všelibice - Vrtky sloužilo k čerpání zdravotně zabezpečené podzemní vody do vodovodní sítě bez možnosti jakékoliv další technologické úpravy vody. Vzhledem k naplnění přísných požadavků na kvalitu pitné vody, bylo rozhodnuto o vybudování malé úpravny vody. Pitná voda, upravená moderní technologií, bude splňovat přísné limity platné legislativy pro téměř 100 připojených obyvatel,“
dodává Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS. 

Více o  stavbě:

Místní vodní zdroj – pramen s vydatností až 2 l/s vytéká ze skály a je zachycován do pramenní jímky zasazené na skalním podkladu. Odtud je voda gravitačně svedena do akumulačního prostoru jímky s objemem téměř 14 m3, vybudované kolem roku 1920. Z této jímky je voda potrubím vedena do čerpací stanice Vrtky a do vodovodní sítě. Z Vrtek je voda rozváděna dále poměrně novými vodovodními řady (1988-1994) z PVC do obcí Nantiškov, Lísky, Benešovice, Nesvačily a Přibyslavice. Pro posílení prameniště byla v roce 1962 ve Vrtkách vybudována vrtaná studna, s vydatností až 3,5 l/s. Voda odtud je vedena rovněž do pramenní jímky.

V rámci investiční akce SVS bude původní čerpací stanice Vrtky přebudována na úpravnu vody. Voda od přítoku z akumulace u pramenní jímky bude čerpána nově osazeným čerpadlem do automaticky ovládaného filtru s náplní z aktivního uhlí s praním protiproudem. Za filtrem již bude upravená voda dvěma stávajícími čerpadly čerpána do spotřebiště. Vzhledem k uvedenému praní filtru bude dořešena také kalová koncovka – v prostoru úpravny bude vybudován odlučovač kalů a odsazený kal se bude odvážet na ČOV Všelibice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. ledna 2012. Stavební práce začaly v únoru a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. dubna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických (legislativou vyvolaných) investic pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem pět staveb za celkových 16,1 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Stavíme úpravnu vody Všelibice - Vrtky
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz