Pro média a PR

SVS dnes slavnostně zakončila intenzifikaci čistírny odpadních vod v České Kamenici

Teplice, 26. června 2012

V České Kamenici dnes Severočeská vodárenská společnost slavnostně zakončila intenzifikaci čistírny odpadních vod. Stavba je ve finančním objemu 67,927 milionů korun (bez 20% DPH).Investorem stavby je SVS, které se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 22,939 milionů korun a zvýhodněný úvěr až do výše 36,048 milionů korun.

Slavnostního aktu zakončení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Intenzifikace ČOV Česká Kamenice je jednou z posledních našich staveb z kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic v oblasti čištění odpadních vod. Tyto investice v regionu SVS od roku 2005 představují finanční objem 4,6 miliardy korun. Realizovali jsme celkem 24 opatření na čistírnách a 50 na kanalizaci. Původní kapacita zdejší ČOV neumožňovala připojování dalších obyvatel. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV za použití moderních technologií dovolí plánovaný rozvoj aglomerace a pozitivně ovlivní kvalitu vody v řece Kamenici.“

„ČOV v České Kamenici nepatří mezi největší stavby, ale určitě to není stavba jednoduchá. Pozlobilo nás tady počasí i velká voda v řece Kamenici, nebylo vždy jednoduché sladit potřeby stavby s nepřetržitým provozem čistírny, ale myslím, že jsme vše zvládli se ctí. Povedlo se to díky dobré projektové přípravě, díky výborné spolupráci s projektantem a investorem a díky dobré práci realizačního týmu,“
doplňuje za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Více o stavbě:

Původní mechanicko-biologická ČOV byla uvedena do provozu v roce 1999. Technologie této relativně nové ČOV však nesplňovala požadavky nové, přísnější legislativy po vstupu ČR do EU, kdy ČOV velikostní kategorie do 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel) musí z odpadních vod odstraňovat i fosfor. Čistírna měla kapacitu 5 000 EO, přičemž dříve na ni přicházelo znečištění jen od cca 2 800 EO. Postupně došlo k přepojení části Kamenického Šenova oddílnou splaškovou kanalizací a nárůstu odpadních vod přiváděných na ČOV. SVS byla v posledních šesti letech investorem akcí v této lokalitě, které vedly k odstranění osmi kanalizačních výustí, kdy dříve nečištěné vypouštěné odpadní vody byly svedeny na ČOV v České Kamenici.

Protože se počítá také s napojením další části Kamenického Šenova – Práchně i Dolního a Horního Prysku, nyní dokončenou intenzifikací a rekonstrukcí se navýšila kapacita ČOV až na 8 000 EO. ČOV po rekonstrukci je mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu.
Na přítokovém potrubí do ČOV je umístěn lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku je vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi odpadní vody natékají přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže. Z té jsou čerpány na integrované hrubé předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud mechanicky předčištěné odpadní vody natékají gravitačně do rozdělovacího objektu. Biologická část je tvořena dvěma linkami oběhové aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikacím ve vnějším mezikruží a kruhovou dosazovací nádrží uvnitř. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu. Aerobně stabilizovaný kal je strojově odvodňován a vylisovaný kal je dopravován do kontejneru. Na ČOV je umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 pro chemickou eliminaci fosforu.

Celkem bylo v souladu se smlouvou proinvestováno 67,957 milionů korun (bez 20% DPH). Ministerstvo zemědělství ČR zařadilo akci k financování v kombinaci systémová dotace – zvýhodněný úvěr – vlastní zdroje investora. Systémová dotace je ve výši až 22,939 milionů korun, zvýhodněný úvěr je 36,048 milionů korun.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení SYNER – KUNST – ČOV Česká Kamenice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 7. prosince 2010, kdy byly rovněž zahájeny první stavební práce. Stavbu komplikovala dvě zimní období: v zimě 2010/2011 hodně sněhu a v zimě 2011/2012 dlouhotrvající mrazy, kdy zamrzání nafty a hydrauliky omezovalo používání stavebních strojů. I přes to bude stavba dokončena podle plánu do 30. června 2012. Rekonstrukce a intenzifikace se uskutečnila za provozu, s jeho částečným omezením. Nikdy ale nedošlo k úplné odstávce ČOV a odebrané vzorky v průběhu stavby vždy splňovaly stanovené limity. V těchto dnech probíhají komplexní zkoušky a 1. 7. 2012 bude zahájen roční zkušební provoz čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor)
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 mil. obyvatel napojených na vodovod, 0,912 mil. na kanalizaci a 0,880 mil. na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

Více o zhotoviteli:

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s více než dvacetiletou tradicí je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice.

SYNER
staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech. Firma je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Více na www.syner.cz.

Kunst spol. s r. o. Hranice
byla založena v roce 1991. Hlavním předmětem podnikání je výstavba vodohospodářských investičních celků - čistíren odpadních vod, úpraven vod, čerpacích stanic atd. Společnost zajišťuje nejen kompletní technologické dodávky, ale je také dodavatelem kompletovaných kusových dodávek strojů a zařízení, vyrobených na základě vlastní konstrukce. Ve společnosti je zaveden a pravidelně auditován certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Společnost KUNST, spol. s r. o. je korporativním členem České asociace pro vodu CzWA, která nově od r. 2009 sdružuje profesní odborníky a společnosti z oblasti vodárenství a čistírenství. Více na www.kunst.cz

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dnes slavnostně zakončila intenzifikaci čistírny odpadních vod v České Kamenici
Vytištěno: 24.06.2017 12:39, www.svs.cz