Pro média a PR

SVS dnes zahájila intenzifikaci a rekonstrukci úpravny vody Meziboří

Teplice, 4. října 2012

V Meziboří u Litvínova dnes Severočeská vodárenská společnost (dále SVS) slavnostně zahájila intenzifikaci a rekonstrukci úpravny vody, jež je největší letošní stavbou zahájenou v regionu působnosti SVS. Stavba je ve finančním objemu přes 286 milionů korun (vč. DPH).

Slavnostního aktu zahájení realizace stavby se v areálu úpravny vody zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (Sdružení ÚPRAVNA VODY 2012), správce stavby (Severočeské vodovody a kanalizace), zástupci státní správy, samosprávy, médií a další hosté.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Poté, co jsme v období 2005-2010 splnili požadavky nové legislativy v oblasti čištění odpadních vod v městech a obcích nad 2000 obyvatel, přesunuli jsme výrazně těžiště aktivit k realizaci opatření v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Momentálně např. probíhá za odstávky celková rekonstrukce úpravny vody Jirkov. Rekonstrukci úpravny vody Meziboří jsme naplánovali ve dvou stupních, kdy bude úpravna pracovat s omezením výkonu. Výpadek výkonu ÚV Jirkov a ÚV Meziboří bude v Severočeské vodárenské soustavě nahrazen produkcí pitné vody z jiných zdrojů, především zvýšeným výkonem na úpravně vody Šumná.“

„Stejně jako na našich předchozích stavbách pro Severočeskou vodárenskou společnost garantujeme, že společně s naším partnerem ve sdružení zajistíme práce při minimalizaci odstávek v zásobování vody pro obyvatelstvo a bez výrazného narušení procesu čištění. Ve spolupráci s projektantem budeme naplňovat cíle – zefektivnění čistícího procesu, zejména snížení obsahu manganu výstavbou nových částí linky vč. doplnění chemického hospodářství, zefektivnění řídícího procesu vodárny a kvalitní obnovu stavebních konstrukcí a sítí“, dodává za vedoucího účastníka sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER s. r. o.

Více o stavbě:

Úpravna vody Meziboří je jednou z úpraven, které zajišťují výrobu pitné vody pro potřeby Severočeské vodárenské soustavy v Ústeckém kraji. Je určena především pro zásobování Litvínova a jeho nejbližšího okolí. Byla postavena v letech 1954 - 1963 jako součást rozsáhlého vodního díla Fláje (přehrada na Flájském potoce, přivaděč do vyrovnávací nádrže na konci s elektrárnou, úpravna vody Meziboří a řady pro zásobování měst Most, Litvínov, Duchcov, Teplice a Bílina). Její max. výkon byl 800 l/s. V 80. - 90. letech proběhly na úpravně rozsáhlé dílčí rekonstrukce: vápenného hospodářství, pískové filtrace a vodojemu prací vody, výstavba nové reakční nádrže a rozšíření čerpací stanice pro Meziboří. Část stavebních objektů a technologie úpravny je proto dnes v dobrém stavu, ale ostatní jsou na konci životnosti.

Postupné zhoršování kvality vstupní surové vody přivedlo SVS jako jejího vlastníka k rozhodnutí doplnit a modernizovat na úpravně používanou technologii, při současném snížení max. výkonu na v současnosti reálných 550 l/s.

Projekt řeší doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, rekonstrukci akumulační nádrže pod pískovými filtry a souvisejícího armaturního prostoru a doplnění a modernizaci chemického hospodářství. Součástí je rekonstrukce akumulace upravené vody 4x2125 m3 a čerpací stanice Meziboří. Součástí je rovněž celková stavební rekonstrukce objektu úpravny. Celá stavba proběhne v objektech a areálu úpravny, na pozemcích ve vlastnictví SVS. Rekonstrukcí se nezmění systém dopravy vody do vodovodního systému ani systém odvádění odpadních vod z úpravny.

Stavba je důkladně koordinována s postupem prací na ostatních stavbách SVS v rámci Severočeské vodárenské soustavy, především s rekonstrukcí úpravny vody Jirkov (05/2011 – 12/2012).

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 3. září 2012. Stavební mají být dokončeny do 26. června 2015. V průběhu rekonstrukce budou realizovány plánované 24hodinové odstávky.

Rekonstrukce proběhne za provozu, proto je postup výstavby rozdělen na dva celky. První s délkou trvání cca 20 měsíců a výkonem omezeným na 270 l/s zahrnuje rekonstrukci odběrného objektu, výstavbu inženýrských objektů, reakční nádrže a flotace, rekonstrukci čerpací stanice, vodojemu upravené vody a chemického hospodářství. Druhý celek s délkou trvání cca 14 měsíců a výkonem omezeným na 180 l/s zahrnuje rekonstrukci pískové filtrace, akumulace, dokončení systému řízení technologických procesů a chemického hospodářství. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované úpravny.

Investorem stavby v celkovém objemu 238 495 849,- korun (bez 20% DPH) je SVS.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení ÚPRAVNA VODY 2012“, jehož vedoucím účastníkem je stavební společnost SYNER s. r. o. Dalším účastníkem jsou firmy specializující se na dodávky technologií ve „Sdružení ARKO TECHNOLOGY – VA TECH WABAG – KUNST“.


Slavnostního zahájení se zúčastnili (uvedeno zleva):

Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize Vodohospodářských staveb HYDROPOJEKT CZ a. s.
Ing. Adolf Pytela, ředitel KUNST spol. s r. o.
Richard Mrázek, předseda představenstva Arko Technology a. s.
Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER s.r.o.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS a. s.
Ing. David Votava, člen dozorčí rady a ředitel odboru rozvoje a investic SVS a. s.
Ing. Bohdan Soukup, PhD., MBA, generální ředitel Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Petr Červenka, starosta města Meziboří


Více o SVS (investor):


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Sdružení zhotovitelů:

Zhotovitelem stavby je „Sdružení ÚPRAVNA VODY 2012“, jehož vedoucím účastníkem je stavební společnost SYNER s. r. o. Dalším účastníkem jsou firmy specializující se na dodávky technologií ve „Sdružení ARKO TECHNOLOGY – VA TECH WABAG – KUNST“.

SYNER, s. r. o. je společnost s dvacetiletou historií. Od roku 2007 je součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a. s. SYNER se zaměřuje na realizaci vodohospodářských a dopravních projektů a objektů z oblasti pozemního stavitelství. Ve svém oboru patří do první patnáctky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou. SYNER je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a dalších titulů, naposledy se jako jediná stavební firma umístila mezi dvaceti společnostmi v soutěži Českých 100 nejlepších. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Více na www.syner.cz.

ARKO TECHNOLOGY a. s. – více na http://www.arko-brno.cz/
VA TECH WABAG Brno spol. s r. o. – více na http://www.wabag.cz/
KUNST spol. s r. o. – více na http://www.kunst.cz/

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dnes zahájila intenzifikaci a rekonstrukci úpravny vody Meziboří
Vytištěno: 24.06.2017 12:27, www.svs.cz