Pro média a PR

SVS: Dokončení rekonstrukce ČOV Mšené-lázně

Tisková zpráva, 29. září 2010

V obci Mšené–lázně na Litoměřicku dnes Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) oznámila dokončení investiční akce, spadající do kategorie tzv. strategických investic. Jedná se o rekonstrukci čistírny odpadních vodve finančním objemu téměř 43 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Realizace této stavby byla náročná vzhledem ke složitým geologickým podmínkám pod ČOV a vysoké hladině spodní vody, což si vyžádalo některé speciální postupy. Provoz rekonstruované ČOV pozitivně ovlivní životní prostředí, konkrétně kvalitu vody v Mšenském potoce. Její podstatně zvýšená kapacita navíc umožní realizovat rozvojové plány obcí.“

„Průběh stavby byl značně náročný,“
dodává za zhotovitele Stavby holding cz Ing. Jiří Ježek, předseda představenstva. „Provádělo se několik změn, které nebyly zapříčiněny objednatelem či zhotovitelem. Příroda je nevyzpytatelná, ale není nic, s čím bychom si společně s technickým dozorem, projektantem a investorem neporadili a stavbu nedovedli ke zdárnému konci. Tímto jim všem děkujeme za spolupráci.“

Více o projektu:

Původní ČOV Mšené-lázně měla zcela naplněnou kapacitu (560 EO - ekvivalentních obyvatel) a nebylo možné na ni přijímat další odpadní vody. Obsahem projektu je její kompletní rekonstrukce a výrazné zkapacitnění (na 2850 EO). Na zrekonstruovanou ČOV budou moci být výhledově (po dobudování kanalizačních přivaděčů) přiváděny odpadní vody z obcí Mšené-lázně a Martiněves, případně i z jejich okolních částí. Kanalizace obce Mšené-lázně je provozována jako jednotná. Aby byla zajištěna účinnost čištění, je před ČOV vybudována nová dešťová zdrž o objemu 60 m3 a nový regulační objekt pro řízení nátoku na ČOV a do dešťové zdrže.

Vzhledem k potřebě několikanásobně navýšit kapacitu ČOV byla rekonstrukce provedena formou dostaveb a novým technologickým vystrojením. Novou ČOV tvoří soubor hrubého předčištění a biologický stupeň. Ten je tvořen dvěma paralelními linkami, z nichž každá sestává z předřazené denitrifikace, nitrifikace s dosazovacími nádržemi, zahušťovací nádrže a kalojemu na 60-tidenní produkci kalu. Byl také postaven nový provozní objekt pro dmychárnu, řídicí systémy a zázemí obsluhy ČOV. Zrekonstruovaná mechanicko-biologická ČOV umožní odstraňování nutrientů. Je možné ji provozovat v režimu zatížení 30-120% bez podstatného zhoršení výsledků čištění. Nové objekty jsou vybudovány na pozemku stávající ČOV. Aby bylo možné zachovat po dobu výstavby provoz stávající ČOV, byl nový biologický stupeň budován mimo původní linky.

Velkým problémem bylo zvodnělé podloží, které je tvořeno vrstvami měkkých až kašovitých zemin, což mělo za následek problémy při zakládání biologické jednotky a čerpací stanice provozního objektu. Založení biologické jednotky bylo proto navrženo na štěrkových pilířích (celkem bylo provedeno 175 ks pilířů o průměru 800 mm a průměrné hloubce 11 m). Na těchto pilířích byl proveden štěrkový polštář vyztužený geomřížemi. Při zakládání čerpací stanice provozního objektu byl původně navržený štěrkový polštář pod základy projektantem nahrazen ztužující železobetonovou deskou. Teprve poté mohlo být přistoupeno k provádění vlastních železobetonových konstrukcí.

Dalším problémem, který zkomplikoval postup výstavby, byly nepříznivé klimatické podmínky. Kvůli nezvykle dlouhé zimě bylo nutné přijmout nákladná opatření (zakrytí a vytápění objektů), aby bylo možné provést betonáž regulačního objektu a biologické jednotky. Nadprůměrné dešťové srážky prakticky v celém jarním a letním období 2010 měly za následek zpoždění při provádění výkopových prací a terénních úprav.

Rekonstrukce ČOV Mšené-lázně probíhala za provozu, krátké odstávky byly pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Dne 20. 8. 2010 byla podána žádost o povolení zkušebního provozu. Od 27. 9. 2010 byly zahájeny komplexní zkoušky technologického zařízení, čímž došlo ke spuštění ČOV. Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu bude vydáno po ukončení a kladném vyhodnocení komplexních zkoušek.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 35,652 milionů korun (bez DPH), došlo tedy k úspoře 285 tis. Kč. Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Stavby holding cz a. s. se sídlem v Praze. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 18. září 2009. Stavební práce byly zahájeny ve druhém říjnovém týdnu 2009 a měly být původně ukončeny do 31. 8. 2010. Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám a zdržení závěrečných terénních úprav byl termín dokončení stavby posunut na 15. říjen 2010.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. 

Více o Stavby holding cz (zhotovitel):

Stavby holding cz a. s. je ryze česká společnost holdingového typu. Zaměřuje se na pozemní stavitelství, především rekonstrukce a novostavby budov, opravuje komunikace či vodní díla, vyrábí a montuje kovové konstrukce. Realizované a ukončené zakázky v objemu cca 0,5 mld. Kč ročně jsou předávány ve sjednaných termínech a plné kvalitě. Společnost je pro stavební činnost držitelem certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Dokončení rekonstrukce ČOV Mšené-lázně
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz