Pro média a PR

SVS dokončila dostavbu kanalizace v Kamenickém Šenově


Tisková zpráva, 27. července 2011

 V Kamenickém Šenově dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila realizaci další dílčí stavby z původního projektu „Čistá Ploučnice“. Jedná se o rozsáhlou dostavbu kanalizačního systému a rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu téměř 76 milionů korun (vč. DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Dokončená investiční akce Severočeské vodárenské společnosti v Kamenickém Šenově, jako součást projektu Čistá Ploučnice, patří do kategorie strategických investic. Představuje významný posun v ochraně životního prostředí i zlepšení kvality života obyvatel města, protože nově má být připojeno na kanalizaci a následně na čistírnu odpadních vod až 1380 obyvatel.“

„Hlavním problémem dostavby kanalizace v Kamenickém Šenově bylo udržení komunikací v odpovídajícím sjízdném stavu a zajištění přístupu k jednotlivým objektům po celou dobu výstavby. Protože se v podloží nacházel čedič, který jsme museli odvrtávat a projekt je celkově rozsáhlý, snažili jsme život obyvatel v sousedství stavby omezovat co možná nejméně. Věřím, že jsme v tomto obstáli ke spokojenosti jak investora, tak občanů města Kamenický Šenov,“ dodává za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Více o stavbě:

Investiční akce SVS vyřešila odkanalizování těch částí města Kamenický Šenov, které byly původně odkanalizovány prostřednictvím starých dílčích jednotných kanalizačních systémů, zakončených kanalizačními výúsťmi do Šenovského potoka v jeho počátečním úseku. Splaškové odpadní vody z Kamenického Šenova jsou čištěny na městské čistírně odpadních vod v České Kamenici. S ohledem na nadbytek balastních vod na této čistírně, které do ní z jednotné kanalizace natékaly, bylo nutné zajistit z Kamenického Šenova pouze přítok splaškových odpadních vod s minimalizací přítoku vod balastních. To je zajištěno vybudováním nové vodotěsné oddílné splaškové kanalizace a nových splaškových kanalizačních přípojek. Stávající jednotné staré stoky budou ponechány v provozu nadále jako stoky dešťové, vyústěné do Šenovského potoka.

Stavba kanalizace probíhala postupně vždy minimálně na dvou místech. Celkem bylo v rámci dotované stavby položeno 6 040 metrů kanalizačních stok a 1 114 metrů odbočení, což je celkem 7 154 metrů kanalizačního potrubí. Včetně dvou úseků kanalizačních stok v ulicích Oldřichovské a 9. května, realizovaných v předstihu, SVS v Kamenickém Šenově vybudovala celkem cca 8 500 metrů nové splaškové kanalizace. Konečné kryty komunikací byly dokončeny do poloviny června 2011.

Investiční akce SVS byla náročná v tom, že ve městě Kamenický Šenov již byly dobudovány veškeré podzemní sítě, včetně plynofikace. To znamenalo pro budování nejhlouběji ukládané splaškové kanalizace v úzkých uličkách značné technické komplikace. Loňské přívalové deště a záplavy, které postihly Liberecký a Ústecký kraj, se na stavbě projevily naštěstí jen okrajově a veškeré škody byly bezodkladně odstraněny. Záplavy však měly dopad na stavbu z důvodu odvolání veškerých kapacit zhotovitele k likvidaci povodňových škod v Libereckém kraji. To mělo za následek přerušení prací a prodloužení termínu dokončení stavby z konce května na konec července.

V některých ulicích souběžně s pokládkou nové kanalizace proběhla i rekonstrukce opakovaně poruchových starých vodovodních řadů, aby SVS nemusela zanedlouho provádět jejich rekonstrukci v místech s novými povrchy. Celková délka rekonstruovaných vodovodních řadů je 2 321 metrů. Bylo pro ně použito potrubí z HD-PE (vysokohustotní polyetylén) o průměrech 63 – 110 mm.

Stavba SVS probíhala v úzké koordinaci s městem Kamenický Šenov. Město bylo smluvním partnerem projektanta stavby pro zajištění projektové dokumentace a územních souhlasů přípojek pro vlastníky domů. Zajistilo včasnou a pravidelnou informovanost obyvatel o přípravě a postupu prací.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 63,275milionů korun (bez 20% DPH). Stavba je spolufinancována z více zdrojů: formou dotace Ministerstva zemědělství ve výši 22,146 milionů korun (tj. 35%) a dotace Libereckého kraje ve výši 6,3275 milionů korun (tj. 10%). Dalších 28,401milionů korun představuje zvýhodněný úvěr od ČSOB s dotací na úroky od Ministerstva zemědělství.

Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení SYNER – JSS – Kamenický Šenov“, kdevedoucím účastníkem sdružení je společnost SYNER, s. r. o. a druhým členem sdružení je Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 31. března 2010. Stavební práce byly zahájeny 1. dubna 2010 a zakončeny v průběhu června 2011. K předání stavby má dojít do konce července.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. 

Více o Sdružení SYNER - JSS (zhotovitel):

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s téměř dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou.

SYNER staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech, v současnosti zaměstnává kolem 300 pracovníků. Je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
a OHSAS 18001. 

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. je od svého založení v roce 1991 převážně zaměřena na výstavbu a rekonstrukci kanalizací, vodovodů, vodojemů a čistíren odpadních vod a od roku 1995 i na výstavbu a rekonstrukci středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek. V roce 2003 začala realizovat také pozemní stavitelství. V roce 2006 získala jako zhotovitel ocenění v soutěži „Nejlepší stavba vodního hospodářství“ v kategorii pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod za stavbu „Liberec – Horní Hanychov, posílení IV. tlakového pásma“. Společnost má zavedený a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dokončila dostavbu kanalizace v Kamenickém Šenově
Vytištěno: 25.06.2017 02:14, www.svs.cz