Pro média a PR

SVS dokončila kompletní rekonstrukci ČOV Postoloprty

Teplice, 3. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dnes slavnostně zakončila v Postoloprtech další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci místní čistírny odpadních vod. Stavba je ve finančním objemu 46,5 milionů korun (bez DPH).

Slavnostního aktu zakončení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté. Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce ČOV Postoloprty je jednou z posledních staveb v regionu SVS v kategorii strategických investic. Město Postoloprty má dnes zajištěno čištění odpadních vod v souladu s požadavky nové legislativy. Zároveň s rekonstrukcí technologie jsme provedli také nezbytná protipovodňová opatření. Použití moderních technologií se promítá do kvality životního prostředí a pozitivně ovlivní kvalitu vody v Ohři.“

„14 měsíců trvající rekonstrukce ČOV Postoloprty byla realizována za provozu čistírny, proto byla náročná na koordinaci postupu prací s provozovatelem, aby nedošlo k narušení čisticího procesu. Těší nás, že se zkušenému kolektivu pracovníků naší společnosti spolu s osvědčenými dodavateli technologie podařilo dílo zdárně a včas dokončit ke spokojenosti investora,“ doplňuje za společnost Rekultivace Ústí nad Labem její jednatel Ing. Radko Vrbík.

Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod (ČOV) s kapacitou 4 500 EO (ekvivalentních obyvatel) je určena k čištění odpadních vod pro město Postoloprty, které je odkanalizováno jednotným kanalizačním systémem zakončeným zčásti na čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) Draguš s čerpáním na ČOV Postoloprty a zčásti gravitačním přítokem na ČOV Postoloprty. Původní objekty ČOV z roku 1972 a ČSOV byly ve špatném technickém stavu a měly nedostatečný objem. Navíc při velké vodě v Ohři docházelo k jejich zaplavování vlivem netěsností ochranných hrází, kanalizace i vlastních objektů.
Projekt vyřešil kompletní rekonstrukci ČOV, která je mechanicko-biologická ve dvojlinkovém provedení. Má předřazenou denitrifikaci a nitrifikací, obojí s jemnobublinným aeračním systémem. V denitrifikaci jsou osazena míchadla. Do aktivační nádrže obou linek jsou vestavěny atypické vertikální dosazovací nádrže. Kalové hospodářství je s gravitačním zahušťováním přebytečného kalu, udržováním kalu v aerobních podmínkách v kalojemu v provozní budově a odvozem kalu k dalšímu zpracování na ČOV Louny. Pro dodávku tlakového vzduchu pro celou ČOV je dmychárna v provozním objektu osazena dvěma velkými a dvěma malými dmychadly. Je také realizována stavební příprava pro případné simultánní chemické srážení fosforu.

Co se týče souvisejícího protipovodňového opatření, u ČSOV Draguš došlo k přibetonování dna a stěn v tloušťce 150 mm z vnitřní strany. Zhlaví ČSOV bylo navýšeno o cca 0,5 metru. Čerpací stanice je zakryta sklolaminátovými poklopy s manipulačními a vstupními otvory. Je osazena čerpadly Self-clean, jež umožňují samočinnou regulaci dodávaného množství v závislosti na přítoku čerpaných odpadních vod do jímky. V průběhu realizace došlo k dodatečné změně stavby vodního díla, spočívající v úpravě povodňového valu, jenž chránil ČOV před záplavami. Odtěžením valu v ploše cca 910 m2 a výšce 0,9 – 1,3 m došlo ke zlepšení odtokových poměrů dešťových a povodňových vod v území. 

Celkem bylo proinvestováno 46 576 753,78 Kč bez DPH. SVS stavbu v celém rozsahu financovala z vlastních zdrojů. Rekonstrukce probíhala za provozu. Odstávky nebylo nutné řešit, protože vodoprávní úřad stanovil po dobu realizace stavby mírnější limity vypouštěných přečištěných vod, které se dařilo dodržovat.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 4. 2. 2011 a do 14 dnů byly zahájeny stavební práce. V dubnu 2012 probíhaly již jen poslední práce. Prováděly se úpravy kanalizačního přivaděče mimo areál ČOV. Pracovalo se také na úpravě přístupové komunikace uvnitř areálu, na opravě místní komunikace a demolici některých objektů původní ČOV. Byly dokončeny terénní a sadové úpravy. Podle smlouvy byla stavba dokončena do 30. dubna 2012. 16. dubna 2012 bude zahájen roční zkušební provoz ČOV.

Více o SVS (investor)

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

Více o Rekultivace Ústí nad Labem (zhotovitel):

Stavební firma založená roku 1998, řadící se mezi významné podniky Ústeckého kraje. Má bohaté zkušenosti s realizací staveb kanalizací, vodovodů, ČOV, sanací, rekultivací a vodních staveb. Firma je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001, 18001.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dokončila kompletní rekonstrukci ČOV Postoloprty
Vytištěno: 25.06.2017 02:22, www.svs.cz