Pro média a PR

SVS dokončila rekonstrukci čistírny odpadních vod Nový Bor


Tisková zpráva, 9. května 2011

V Novém Boru dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila realizaci stavby „Rekonstrukce ČOV Nový Bor“. Jde o jeden z dílčích subprojektů z původní „Čisté Ploučnice“. Jeho obsahem je celková rekonstrukce čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu 125 milionů korun.

Slavnostního aktu dokončení stavby se v areálu čistírny odpadních vod Nový Bor zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médiíí a další hosté (viz fotografie pod textem).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Dokončená investiční akce z kategorie strategických investic vyřeší v Novém Boru nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou. Stavba byla dokončena včas a při dodržení rozpočtu. Stále však nevíme, zda pro ni – jako pro řadu dalších – nakonec obdržíme dotaci prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Tato možnost totiž platí jen do konce jejich zkušebního provozu, což je v případech dříve dokončených ČOV již ve druhé polovině roku 2011.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Rekonstrukce ČOV přinesla kromě nové technologie i změnu řízení procesů, což se promítá do vyšší spolehlivosti procesu čištění odpadních vod. Řeka Šporka protékající Novým Borem náleží do povodí Ploučnice. Čištění splaškových vod na kompletně zrekonstruované ČOV se proto výrazně promítne i do kvality vody v Ploučnici.“

„Mám radost, že se podařilo bez větších problémů dokončit tak složitou stavbu, jako je rekonstrukce ČOV, za provozu a přesně v souladu se smlouvou, tedy termínově i finančně. Ukazuje to na fakt, že má-li investor projekt dobře připraven, vybere kvalitního dodavatele a oba efektivně spolupracují, nemusí docházet k nepříjemným překvapením. Výsledkem je další stavba, která přispěje ke zlepšení našeho životního prostředí,“
dodává za vedoucího sdružení zhotovitelů Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ. 

Více o projektu:

Město Nový Bor má přibližně 12 000 trvale žijících obyvatel. Jednotná kanalizační síť odvádí prakticky veškeré odpadní vody na čistírnu odpadních vod. V současné době se připravuje odkanalizování nedalekých obcí Sloup v Čechách, Janov a Radvanec oddílnou splaškovou kanalizací s čištěním odpadních vod na ČOV Nový Bor. Ta má dostačující kapacitu 13 400 EO (ekvivalentních obyvatel). Územím protéká Šporka, náležící do povodí Ploučnice.

ČOV Nový Bor byla postavena a uvedena do provozu v roce 1980. Šlo původně o mechanicko - biologickou čistírnu s jemnobublinnou aerací, dvěma zahušťovacími nádržemi a dočišťovacím biologickým rybníkem. Zahuštěný kal z ní se odvážel k dalšímu zpracování na ČOV Česká Lípa. V rámci rekonstrukce došlo k intenzifikaci změnou technologie čištění a dostavbami. Byla provedena komplexní rekonstrukce a nyní je tato mechanicko-biologická ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a s chemickou eliminací fosforu dávkováním síranu železitého, strojním zahuštěním přebytečného kalu za použití flokulantu a odvozem kalů na ČOV Česká Lípa k dalšímu zpracování. Je zachováno terciární dočištění v biologickém dočišťovacím rybníku, který byl vyčištěn, odkalen a osazen dvěma novými provzdušňovacími turbínami.

Pro rekonstrukci čistírenské linky se využilo všech nádrží čistírny. Ke stejnému účelu se využily pouze aktivační nádrže. Ostatní nádrže se po úpravách použily pro jiný technologický účel. U všech betonových konstrukcí se provedly jejich opravy, úpravy povrchů, zhlaví nádrží, u využívaných potrubí a ocelových konstrukcí a zámečnických prvků se provedly povrchové úpravy, u komunikací nové povrchy. Rekonstrukce ČOV probíhala za provozu a k odstávkám nedošlo, protože vodoprávní orgán stanovil na dobu rekonstrukce mírnější emisní limity, které byly dodrženy. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny byl zahájen 20. dubna 2011 po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

Dokončená investiční akce v Novém Boru je v celkovém finančním objemu téměř 105,9 milionů korun (bez DPH). Do konce dubna 2011 bylo zatím vyfakturováno 100,6 milionů korun, t.j. 95% smluvní ceny. V průběhu realizace stavby došlo k některým drobným změnám, ale bez dopadu do ceny díla a rozpočet se podařilo dodržet.Investorem stavby je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 40 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 4 miliony korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Sdružení Nový Bor ČOV – SMP - Kunst. Jeho členy jsou stavební společnosti SMP CZ, a. s., a Kunst, s. r. o. Vedoucím členem sdružení je SMP CZ. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 29. října 2009. Stavební práce byly zahájeny 5. listopadu 2009 a dokončeny v souladu s harmonogramem do 19. dubna 2011.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

SMP CZ (vedoucí člen sdružení zhotovitelů):

SMP CZ, a. s., je stabilní multifunkční společností, která využívá všech výhod plynoucích z příslušnosti k významnému nadnárodnímu stavebnímu koncernu VINCI. SMP CZ je organizována v oborově profilovaných divizích - dopravních, vodohospodářských a průmyslových staveb a divizí Specializace. SMP CZ má dvě dceřiné společnosti, a to SM 7 a SMS (Stavby mostov Slovakia). SM 7 je společnost specializovaná na předpínání a kotvení konstrukcí a další specializované činnosti. SMS je společností působící na území Slovenské republiky v mostním stavitelství. Obratem přes 3,5 mld. Kč a počtem více než 900 zaměstnanců se řadí skupina SMP mezi nejvýznamnější subjekty českého stavebnictví.Slavnostní akt dokončení stavby a zahájení ročního zkušebního provozu ČOVCelkový pohled na areál zrekonstruované ČOV

 

Technologické objekty ČOV působí díky dokončené parkové úpravě okolí velice dobře i esteticky

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dokončila rekonstrukci čistírny odpadních vod Nový Bor
Vytištěno: 20.07.2017 20:40, www.svs.cz