Pro média a PR

SVS dokončila rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Šluknově


Tisková zpráva, 2. února 2012

Ve Šluknově dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila rok trvající rekonstrukci čistírny odpadních vod. Stavbu ve finančním objemu téměř 62 milionů korun (vč. DPH) financovala v plném rozsahu SVS.

Slavnostního aktu zakončení stavby se v areálu čistírny odpadních vod zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, technického a investičního dozoru, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté (viz fotografie z akce pod textem).

„Rekonstrukce ČOV Šluknov spadá do kategorie strategických investic, kdy SVS plní závazky státu, které přijal při vstupu do Evropské unie. Při rekonstrukci čistírny odpadních vod jsou použity moderní technologie umožňující čištění komunální odpadní vody v souladu s nejpřísnějšími normami. Navýšená kapacita čistírny také umožní další rozvoj aglomerace co do počtu obyvatel, podnikání a výroby a pochopitelně přispěje i ke zlepšení životního prostředí“, dodává předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti MUDr. Tomáš Indra, MBA.

„Realizace probíhala bez přerušení i za nepříznivých podmínek v zimním období. Náročnost technického řešení si vyžádala vysoce odborný přístup naší společnosti i subdodavatelů pro technologickou část, část železobetonových konstrukcí a část elektro. Těší nás výsledek, kdy vypouštěné přečištěné vody mají hodnoty výrazně pod limity stanovenými legislativou,“ doplňuje za společnost RAVEL její jednatel Ing. Pavel Přeučil.

Více o  stavbě:

ČOV ve Šluknově byla uvedena do provozu přibližně v 80. letech minulého století a již nesplňovala požadavky nové, přísnější legislativy. Navíc měla kapacitu pouze 3 000 EO (ekvivalentních obyvatel), takže je látkově i hydraulicky přetěžována a nebylo možné napojovat další objekty. Před rekonstrukcí na ni bylo připojeno necelých 4 500 obyvatel, což odpovídalo v přepočtu 3 300 EO. Po rekonstrukci má ČOV kapacitu 7 000 EO (ekvivalentních obyvatel), což umožní napojení celé aglomerace Šluknov včetně plánované průmyslové zóny. Přečištěné vody z ČOV odtékají do Stříbrného resp. Rožanského potoka.

Projekt vyřešil kompletní rekonstrukci ČOV, doplnění objektu mechanického předčištění a realizaci nového biologického stupně čištění. Na přítoku je lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle, za nimi následuje odlehčovací komora, která odpadní vody odlehčí při dešti do dešťové zdrže. Odpadní vody jsou přes rozdělovací objekt čerpány na dvojlinku aktivačních nádrží s předřazenou denitrifikací a nitrifikací. Přebytečný kal je strojně zahušťován. K dalšímu zpracování je odvážen na ČOV Varnsdorf. Rekonstrukce probíhala za provozu a prakticky bez odstávek. Vedle původní ČOV byly totiž vybudovány objekty nové ČOV, na které byl přítok přepojen před dokončením rekonstrukce. Poté probíhaly demolice některých původních objektů.

Rekonstrukce čistírny komunálních odpadních vod byla původně součástí projektu sdružení obcí Šluknovska „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“, jenž měl být financován z Fondu soudržnosti Evropské unie. Dotaci se sdružení získat nepodařilo, proto investorství projektu za svého akcionáře převzala SVS. SVS podala novou žádost o dotaci, a to prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Předpokládalo se získání dotace z Fondu soudržnosti (mohla by dosáhnout výše až cca 27,4 milionů korun) a dotace SFŽP (až cca 2,3 milionů korun). Vzhledem k dlouhodobě nedořešené situaci s dotacemi z fondů Evropské unie SVS tuto stavbu – stejně jako řadu dalších staveb v oblasti čištění odpadních vod – financovala z vlastních zdrojů. Celkový finanční objem stavby je podle smlouvy o dílo 51,62 milionů korun (bez 20% DPH). Skutečně bylo proinvestováno 51,586 milionů korun, což představuje 99,9% ze smluvní částky.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení stavební společnost RAVEL spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 3. listopadu 2010. První stavební práce byly zahájeny ještě v listopadu 2010 a podle schváleného harmonogramu byly dokončeny v prosinci 2011. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin byl 1. ledna 2012 zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

Více o  společnosti RAVEL (zhotovitel):

Firma RAVEL spol. s r. o. vznikla v polovině roku 1992. Je dynamicky se rozvíjející firmou, zaměřenou na komplexní dodávku stavebních děl. Provádí také rekultivace, regulace vodních toků, ekologické a průmyslové stavby, rekonstrukce a modernizace obytných, kancelářských a průmyslových objektů, zemní práce a demolice stavebních objektů a budov. Zkušenosti s prováděním staveb i potřebné strojní vybavení a zázemí umožňují společnosti komplexně realizovat veškerá stavební i montážní díla v rámci jejího oprávnění. Pro speciální práce má vytvořen okruh stabilních subdodavatelů. Společnost realizovala celou řadu technicky náročných stavebních děl pro privátní tuzemské i zahraniční firmy, pro státní a rozpočtové organizace.

Jedním z hlavních cílů společnosti je dosažení vysoké kvality prováděných prací a služeb, proto byl ve firmě od počátku roku 1999 budován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9000. Od roku 2003 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001. Od roku 2005 byl budován systém environmentálního managementu, certifikovaný roku 2006 dle ČSN EN ISO 14001: 2005.home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dokončila rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Šluknově
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz