Pro média a PR

SVS dokončila rekonstrukci ČOV Doksy - Staré Splavy


Tisková zpráva, 16. února 2011

Ve Starých Splavech dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila realizaci dalšího dílčího subprojektu z původní „Čisté Ploučnice“. Jeho obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod ve Starých Splavech ve finančním objemu téměř 72 milionů korun (vč. DPH).

Slavnostního aktu se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté (viz fotografie pod textem). 

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Tato investiční akce z kategorie strategických investic v lokalitě Doksy a Staré Splavy vyřeší nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou. Přes dlouhodobé průtahy stále věříme, že se nám podaří včas, tzn. nejpozději do konce zkušebního provozu zrekonstruované čistírny, získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Příprava a realizace projektu byly náročné v tom, že zrekonstruovaná čistírna musí flexibilně reagovat na výraznou změnu zatížení, ke které v této turisticky atraktivní lokalitě dochází v letní sezóně. Tehdy počet návštěvníků několikanásobně převyšuje počet trvale žijících obyvatel. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vody v Robečském potoku, který náleží do povodí Ploučnice.“

Realizace stavby „Rekonstrukce ČOV Doksy – Staré Splavy“ byla náročná na organizaci časového postupu výstavby ve vazbě na zajištění provozuschopnosti ČOV. Z těchto důvodů bylo nutné koordinovat postup za účasti objednatele, generálního projektanta, zhotovitele a hlavně provozovatele ČOV. Chci všem uvedeným účastníkům poděkovat za vstřícný a věcný přístup k řešení všech problémů, které se při realizaci vyskytly, čímž bylo umožněno zdárné a včasné dokončení stavby,“
dodává za zhotovitele EUROVIA CS Jaromír Pešek, ředitel OZ oblast Čechy západ.


Více o projektu:

Původní čistírna odpadních vod ve Starých Splavech byla uvedena do provozu po roce 1965. Její kapacita je 6000 EO (ekvivalentních obyvatel), v letní sezóně až 8500 EO. Jednalo se původně o mechanickou čistírnu odpadních vod. Technologickou úpravou v 90. letech 20. století byla ČOV rozšířena o biologickou část, sestávající z biologického filtru a tří stabilizačních nádrží. ČOV zajišťuje čištění komunálních odpadních vod pro město Doksy (5000 obyvatel) včetně místní části Staré Splavy (necelých 600 obyvatel) a obec Jestřebí (necelých 700 obyvatel). Doksy a Staré Splavy leží ve vyhledávané turistické lokalitě s řadou rekreačních objektů, takže v sezóně významně naroste množství splaškových vod přiváděných na čistírnu.

V rámci rekonstrukce došlo k intenzifikaci ČOV změnou technologie čištění a dostavbami. Jednalo se o komplexní rekonstrukci mechanicko-biologické ČOV s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, částečnou chemickou eliminací fosforu, anaerobní stabilizací kalu ve stávajícím kalojemu a strojním odvodněním kalu. Kalová pole byla z větší části zrušena. Jen část z nich bude nadále sloužit jako rezerva pro případ poruchy lisu a pro odvodnění plovoucích nečistot z dosazovacích nádrží. Pro dočištění odpadních vod budou sloužit dva původní stabilizační rybníky. V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce mechanického předčištění – česle, lapák písku, usazovací nádrže a čerpací stanice. Dále byla postavena nová biologická dvojlinka aktivačních nádrží (denitrifikace, nitrifikace) a kruhových dosazovacích nádrží včetně čerpací stanice vratného a přebytečného kalu. Denitrifikace a nitrifikace byly vystrojeny jemnobublinným aeračním systémem, denitrifikace bude míchána. V období letních měsíců bude celá aktivace provozována jako nitrifikace z důvodů vysokého zatížení díky rekreantům.

Na stavbě byl použit speciální postup ke stabilizaci zemních konstrukcí. Stávající zemina v areálu ČOV totiž vykazovala vysokou přirozenou vlhkost a bez úpravy by nebyla vhodná k výstavbě zemního tělesa okolo biologické linky. Na základě posouzení geotechnickým dozorem byla provedena úprava zeminy vápnem - popílkový stabilizát - což pomohlo k dosažení požadované únosnosti zemního tělesa.

Investiční akce ve Starých Splavech byla realizována v souladu se smlouvou v celkovém finančním objemu 59,925 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS. Očekává se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši téměř 30,5 milionu korun z Fondu soudržnosti EU a 2,5 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR. Ještě však nedošlo k podpisu finančního memoranda, proto realizaci stavby zatím financovala SVS.

Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost EUROVIA CS, a. s.,se sídlem v Praze. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 11. srpna 2009. Stavební práce začaly 26. srpna 2009. Ani dlouhá zima nebo záplavy v srpnu loňského roku stavbu podstatným způsobem neovlivnily. Termín dokončení do 26. ledna 2011 se dokonce podařilo o týden zkrátit. Rekonstrukce ČOV probíhala po celou dobu za provozu a bez odstávek. Komplexní zkoušky v trvání 72 hodin byly ukončeny 24. 1. 2011. Po převzetí stavby 26. 1. 2011 byl zahájen roční zkušební provoz ČOV.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o EUROVIA CS (zhotovitel):

Společnost EUROVIA CS, a. s., je třetí největší stavební firmou v České republice a je jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti Stavby silnic a železnic. Kromě silničních a kolejových staveb a mostů realizuje také sportovní areály, revitalizuje památková centra, buduje čistírny odpadní vod. V oblasti vodohospodářské výstavby má EUROVIA CS bohaté zkušenosti. Realizovala např. projekty: ČOV a kanalizace Mikulášovice, Rekonstrukce ČOV Most - Chánov, Rekonstrukce ČOV Setuza a mnoho dalších.

Společnost EUROVIA CS, a. s., je držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle normy ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001. EUROVIA CS je s více než 4 tisíci pracovníků významným regionálním zaměstnavatelem v ČR.Stříhání "cílové" pásky stavby zároveň znamená zahájejí jejího ročního zkušebního provozu.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dokončila rekonstrukci ČOV Doksy - Staré Splavy
Vytištěno: 20.07.2017 20:43, www.svs.cz