Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dokončila rekonstrukci ČOV Harrachov


Tisková zpráva, 19. října 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) dokončila v Harrachově rekonstrukci místní čistírny komunálních odpadních vod. Investiční akce je ve finančním objemu téměř 60 milionů korun (vč. DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS: „Cílem rekonstrukce ČOV kategorie je splnění požadavků legislativy, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod, zejména zajištění vyšší účinnosti při odbourávání dusíku a fosforu. Jsme rádi, že stavba byla dokončena při dodržení časového harmonogramu i rozpočtu.“

„Rád bych zdůraznil fakt, že rekonstrukce probíhala za velmi vstřícné spolupráce zhotovitele a provozovatele. Požadavek ochrany životního prostředí, zejména ochrana řeky Mumlavy a požadavek na zachování funkčnosti biologického procesu za velmi rozdílných nátoků na čistírnu, byly nadřazeny postupu stavebních prací. Harmonogram dílčích úseků byl v tomto duchu operativně upravován bez dopadu na hlavní termíny,“
doplňuje za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s.r.o.

Více o stavbě:

Harrachov má přes 1 700 trvale žijících obyvatel, z nich je téměř 1 600 napojených na kanalizaci zakončenou na ČOV. Původní mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 9 500 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu roku před rokem 1985. V současnosti na ČOV přicházejí odpadní vody od cca 7 800 EO. Do tohoto počtu EO jsou započítány znečištěné odpadní vody vypouštěné z provozoven drobného podnikání i z řady ubytovacích a stravovacích zařízení. Většina znečištění, přiváděného na ČOV, tedy pochází od podnikatelských subjektů.

Pro rekonstrukci byly využity stávající objemy nádrží a stávající objekty ČOV, s cílem zajistit vyšší účinnost při odbourávání dusíku a fosforu. Chemické hospodářství bylo doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu, proto byl nově doinstalován zásobník na síran železitý. Součástí rekonstrukce bylo i kalové hospodářství. Došlo k výměně trubních systémů v objektu biologického stupně čištění. Byly rovněž doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Došlo ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod. Rekonstrukce ČOV byla prováděna postupně za provozu, bez odstávek.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 49,989 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového sdružení Sdružení Syner – INZET. Stavba byla zahájena v posledním červnovém týdnu 2009 předáním staveniště zhotoviteli. První práce začaly 15. července 2009. Stavba má být podle smlouvy dokončena do konce října 2010. Dnes jsou stavební práce dokončeny a technologie je namontována. Jednotlivé soubory mají za sebou komplexní zkoušky. Probíhají celkové komplexní zkoušky včetně doladění řídícího systému. Roční zkušební provoz bude zahájen v listopadu 2010 po předání zrekonstruované čistírny.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Sdružení SYNER - INZET (zhotovitel):

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s téměř dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou.

SYNER staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech, v současnosti zaměstnává kolem 300 pracovníků. Je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

INZET je společnost, která působí na trhu od roku 1995. Oblast její činnosti je zaměřena do realizace technologií čistíren odpadních vod a vodárenství. V období své 15-ti leté existence se společnost etablovala na řadě akcí od rekonstrukcí ČOV, přes výstavbu čerpacích stanic až po rekonstrukce úpraven pitné vody. INZET, s. r. o. disponuje montážními skupinami, které pracují na jednotlivých dílech zcela samostatně pod vedením zkušeného šéfmontéra. Vybavení je na profesionální úrovni s dobrým dílenským zázemím. Řízení jednotlivých akcí provádí zkušený technický tým, který je garantem kvality. INZET, s. r. o. je držitelem certifikátů ISO 9001:2008, 14001:2004 a 18001:2007.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dokončila rekonstrukci ČOV Harrachov
Vytištěno: 24.07.2017 11:02, www.svs.cz