Pro média a PR

SVS dokončila rekonstrukci ČOV v Jablonném v PodještědíTisková zpráva, 25. srpna 2010

V Jablonném v Podještědí dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) zakončila realizaci dalšího dílčího subprojektu z původní „Čisté Ploučnice“. Jedná se o stavbu z kategorie strategických investic, jejímž obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod v Jablonném ve finančním objemu přesahujícím 40 milionů korun (bez DPH).


Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Čistírna odpadních vod v Jablonném je po necelém roce zrekonstruována co do technologického vybavení tak, že odpovídá požadavkům nové přísnější legislativy. Stavbu jsme zatím museli financovat z vlastních prostředků, protože dotace z Operačního programu Životní prostředí dosud není vyřízena.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Potoky protékající Jablonným a Petrovicemi náleží do povodí řeky Ploučnice. Stejně jako na dalších našich stavbách, ani zde díky kvalitní přípravě stavby a díky součinnosti zhotovitele a provozovatele v průběhu rekonstrukce nedošlo k žádné významné odstávce ani ke zhoršení parametrů vypouštěné přečištěné vody. Věříme, že čištění splaškových vod na kompletně zrekonstruované ČOV se pozitivně promítne do kvality vody v Ploučnici.“

„Přestože v necelém roce, určeném na rekonstrukci čistírny, bylo tentokrát poměrně dlouhé a tvrdé zimní období, podařilo se nám provést dílo v požadovaném času a kvalitě. Náš dík patří našim partnerům, ať už ze strany investora, správce stavby či provozovatele čistírny za jejich profesionální přístup, protože výsledek – dokončená stavba - je vždy společným dílem všech účastníků výstavby“,
dodává za zhotovitele Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6 Metrostavu.

Více o projektu:

Původní mechanicko - biologická čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu roku 1989. Odpadní vody jsou na ni přiváděny jednak z povodí města Jablonné v Podještědí a dále z obcí Lückendorf a Petrovice, odkud jsou na ČOV svedeny pomocí několik kilometrů dlouhé gravitační kanalizace a přečerpávacího systému. Kapacita ČOV 3960 EO (ekvivalentních obyvatel) je dostačující, a to i pro eventuální připojení dalších obyvatel v budoucnu.

Rekonstruovaná čistírna se vstupním čerpáním je řešena jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a uskladněním kalu v aerobních podmínkách. V zimním období při významném poklesu teploty bude možné provozovat denitrifikaci jako nitrifikaci. Na ČOV jsou maximálně využity původní nádrže bez nutnosti dostaveb, protože objemově vyhovují. Rovněž původní kapacita kalojemů i kalových polí je dostatečná. Dožilé technologické zařízení ČOV však bylo kompletně nahrazeno novým. Z těchto důvodů bylo možné uskutečnit rekonstrukci ČOV za necelých 11 měsíců.

Dokončená investiční akce SVS v Jablonném v Podještědí je v celkovém finančním objemu 40,746 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši téměř 20,3 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 1,7 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Metrostav a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 14. září 2009. V září byly rovněž zahájeny stavební práce, které byly dokončeny do 23. července 2010. Rekonstrukce ČOV probíhala plynule za provozu. Nepříznivé klimatické podmínky dlouhé zimy sice mírně posunuly uvedení první zrekonstruované části do provozu, ale v jarních měsících se skluz podařilo smazat. Nyní je čistírna v předčasném provozu a připravuje se žádost o zahájení ročního zkušebního provozu.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Metrostavu (zhotovitel):

Česká stavební společnost Metrostav se v roce 1971 vydělila z firmy Vodní stavby. Jednou z jejích prvních staveb bylo vodní dílo Želivka, zdroj pitné vody pro hlavní město Praha. Do dnešních dnů rozšířila svou působnosti do ostatních segmentů stavebního trhu a do všech regionů České republiky i do zahraničí. Svou činností pokrývá téměř polovinu trhu podzemního stavitelství, kdy jako jedna z mála firem u nás zajišťuje vysoce specializované činnosti prováděné klasickým hornickým způsobem. Aktivní je také v průmyslové, bytové a občanské výstavbě, při rekonstrukcích památkových objektů a realizaci dopravních staveb včetně mostů a tunelů, při budování čistíren odpadních vod, úpraven vod, vodovodů či kanalizací. Silnou stránkou Metrostavu jsou stavby na vodních tocích. Mnohé projekty patří k nejlepším dílům ve svém oboru, ohodnocených i osmi tituly „Vodohospodářská stavba roku“.

Od roku 1998 je Metrostav držitelem mezinárodně platného certifikátu řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 na generální dodávku staveb. Od roku 2001 je vlastníkem certifikátu environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001 a úspěšně prošel auditem systému EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Společnost si je vědoma, že stavební činnost dočasně ovlivňuje přírodu a životní prostředí, a proto považuje za svou povinnost nacházet taková řešení, aby tyto dopady byly minimální. Tento přístup plně platí i při ochraně vodního toku, do kterého je vypouštěna vyčištěná voda z ČOV. Jako nositel certifikátu ČSN OHSAS 18 001 o shodě BOZP a čtyřnásobný držitel ocenění Bezpečný podnik garantuje Metrostav také dodržování nejpřísnějších požadavků v oblasti bezpečnosti práce, což je dobrý předpoklad pro rekonstrukci ČOV za provozu.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dokončila rekonstrukci ČOV v Jablonném v Podještědí
Vytištěno: 25.07.2017 18:44, www.svs.cz