Pro média a PR

SVS dokončuje na Lounsku rekonstrukci kanalizace ve Výškově

Teplice, 12. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje na Lounsku další z letošních plánovaných akcí v rámci obnovy majetku – rekonstrukci kanalizace ve Výškově.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Letos jsme zrychlili tempo obnovy majetku a věnujeme na ni přibližně 60% ročního investičního rozpočtu. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od připojených obyvatel.

Více o stavbě:

Původní kanalizace byla vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, proto byla navržena její rekonstrukce. Nově se pro kanalizaci použilo potrubí z polypropylénu (PP) průměru 300 mm v délce 118 metrů. Zároveň jsou přepojeny tři stávající kanalizační přípojky na trase. Rekonstruovaná stoka vedená v původní trase převážně ve veřejné zeleni bude napojena na stávající kanalizační síť. Pouze v místě, kde přechází překopem chodník a místní komunikaci III/2509, bude závěrem realizována obnova povrchů v šíři výkopové rýhy. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. června 2012. Stavební práce začaly 25. června a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 26. července 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Louny je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 14 staveb za celkových 50,9 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dokončuje na Lounsku rekonstrukci kanalizace ve Výškově
Vytištěno: 24.06.2017 12:35, www.svs.cz