Pro média a PR

SVS dokončuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, Březové ul.


Tisková zpráva, 17. května 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) dokončuje v Děčíně - Starém Městě rozsáhlou investiční akci, zahájenou před rokem. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodních řadů v Březové ulici v celkovém finančním objemu přibližně 63,5 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti: „Jednalo se o rozsáhlou a realizačně náročnou rekonstrukci potrubí vedeného ve značné hloubce pod povrchem. Tato akce přispěje k bezporuchovému fungování našich sítí, což se dotkne zásobování pitnou vodou pro téměř stovku připojených obyvatel a 600 obyvatel připojených na kanalizaci.

Ing. Vladislav Raška, primátor města Děčín, k tomu dodává: „Jsem velice rád, že se Severočeské vodárenské společnosti podařilo v Děčíně realizovat tak náročnou a potřebnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Březové ulici. Práce v této lokalitě omezily na rok život občanů, proto všem děkuji za trpělivost a ohleduplnost.“

„V průběhu výstavby jsme se museli poprat se všemi složitostmi této stavby. Ať už to byl zvýšený průtok balastních vod v původní kanalizaci, těžení nestabilních zemin ve velkých hloubkách v zastavěném území, přívalové deště, náročné přečerpávání, či organizační skloubení prací tak, aby byl život lidí bydlících v sousedství stavby omezován co možná nejméně. Doufám, že jsme svým závazkům dostáli ke spokojenosti jak investora stavby, tak občanů města Děčína,“ doplňuje Ing. Radko Vrbík, jednatel společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Více o stavbě:

Původní jednotná kanalizace vedená v hloubce 2,5 – 6 metrů byla vlivem stáří v havarijním stavu, což mělo za následek propadání vozovky, zaplavování komunikace a vnik balastních vod do potrubí a natékání na ČOV Děčín - Boletice. Souběžně vedený vodovod byl rovněž značně opotřebovaný, proto bylo rozhodnuto o jeho výměně. Práce na vodovodních řadech probíhaly souběžně s rekonstrukcí kanalizace, v jednom výkopu. Tímto způsobem Severočeská vodárenská společnost ušetřila finanční prostředky a znamenalo to rovněž kratší zatížení obyvatel stavebním ruchem a dopravním omezením.

V rámci rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu v ulici Březová v k. ú. Děčín – Staré město byla provedena výměna stávající kanalizace profilu 500 x 850 mm a 500 x 750 mm v délce 829 metrů za betonové vejčité trouby profilu 500 x 750 mm s čedičovou vystýlkou a v délce 283 metrů byla provedena výměna za kameninové trouby o průměru 250 mm. Dále na stoce došlo k přepojení stávajících stok, kanalizačních přípojek a uličních dešťových vpustí. V souběhu s kanalizací bylo vyměněno vodovodní potrubí. Nové je z tvárné litiny o průměru 100 mm v délce 1 144 metrů. V rámci rekonstrukce vodovodu došlo rovněž k přepojení stávajících vodovodních řadů a přípojek.

Výměna potrubí byla velmi obtížná z několika důvodů, především vzhledem ke geologickým poměrům dané lokality a kvůli výše uvedené hloubce uložení kanalizace. V místě stavby se nachází systém historických náhonů, které sloužily jako přívod vody z Ploučnice k původním mlýnům. V některých místech byly tyto náhony propojeny s kanalizací a než se podařilo alespoň částečně zamezit nátoku těchto balastních vod, značně komplikovaly čerpání. Při přívalových deštích byla odstávka prakticky nemožná. Zemní práce v úseku Litoměřická – Přemyslova probíhaly v nestabilní zemině (pod hladinou podzemní vody) v hloubkách šest až sedm metrů. V daném úseku jsou tzv. suché písky, které velmi komplikovaly práci s pažením a v případě deště se stávaly tekutými. V kombinaci s nátokem balastních vod byly tyto práce velmi technicky náročné. Zemní práce musely být přerušeny a opakovaně je bylo možné zahájit až po odtoku srážkových vod z území. V průběhu zemních prací byly rovněž odhaleny základy historické stavby. Následný záchranný archeologický průzkum stavbu pozdržel přibližně o dva týdny.

Je nutné zdůraznit, že většina z uvedených komplikací nastala mimo působnost zhotovitele stavby, společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem s. r. o., který od zahájení prací nasadil dostatečný počet mechanizace a pracovníků a pro dodržení harmonogramu probíhaly stavební práce i o sobotách.

Dokončovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 52,98 milionů korun (bez 20 % DPH). 
Plánovaný rozpočet stavby se podařilo dodržet. Stavební práce byly zahájeny loni v květnu a mají být zcela ukončeny do 30. června 2010.

SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Rekultivace Ústí nad Labem (zhotovitel):

Stavební firma založená roku 1998, řadící se mezi významné podniky Ústeckého kraje. Má bohaté zkušenosti s realizací staveb obdobného charakteru – rekonstrukce kanalizačních řadů Roudníky, Podlusky, Česká Kamenice, Mstišov, Benešov, Bohušovice nad Ohří. Firma je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001, 18001.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS dokončuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, Březové ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:35, www.svs.cz