Pro média a PR

SVS: III. etapa rekonstrukce vodovodu v Mostě, Hořanské ulici

Teplice, 18. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Mostě další z letošních plánovaných investičních akcí – III. etapu rekonstrukce vodovodu v Hořanské cestě.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Jde o další z řady staveb z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti, kam letos směřujeme přes 60% z celkového ročního objemu na investice. Rekonstrukce 610 metrů vodovodu a 140 metrů nového vodovodu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro přibližně 65 připojených obyvatel. Jedná se o III. etapu rekonstrukce vodovodu v této lokalitě, předtím zde proběhly rekonstrukce navazujících řadů v roce 2001 a 2008.“

Více o stavbě
:

Původní polyetylénový (IPE) vodovodní řad průměru 110 mm v Hořanské cestě je z roku 1979. Je ve špatném technickém stavu a často poruchový. Dochází k podélným trhlinám, jež jsou důvodem vysokých ztrát vody, proto bude v rámci investiční akce SVS rekonstruován.
Nově se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 110 mm, které bude v délce 610 metrů uloženo v původní trase. Úsek vodovodu v délce 110 metrů, vedený přes soukromé pozemky, však bude vymístěn do přilehlé komunikace. Tento nový úsek vodovodu je v délce 140 metrů. Dojde také k přepojení 9 stávajících vodovodních přípojek a pěti navazujících řadů. Na rekonstruovaném úseku budou vyměněny dva vzdušníky a jeden kalník.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. září 2012. Stavební práce začnou koncem září a dle harmonogramu mají být dokončeny do 31. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 19 staveb za celkových 79,61 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: III. etapa rekonstrukce vodovodu v Mostě, Hořanské ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:34, www.svs.cz